Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
4. maja, 2023
(4 ocene)
Ocena: 4

Kdo so vaši dobavitelji in kupci?

Z dobavitelji in kupci v nov posel le s preverjanjem njihovega poslovanja oz. njihovih bonitet.
Deli s prijatelji

Skupaj z javno objavo finančnih podatkov na AJPES-u, se vztrajno približuje tudi objava novih finančnih (2022) podatkov poslovnih subjektov v naši bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI in s tem tudi objava novih bonitetnih ocen.

S pomočjo aplikacije lahko že sedaj preverite, kdo so vaši dobavitelji in kupci, kako poslujejo, ali v povezavi z njimi obstaja verjetnost plačilne nesposobnosti v prihodnosti. Preverite lahko tudi druge poslovne informacije, ki bodo pripomogle k bolj varnemu poslovanju vašega podjetja.

Kot smo že oznanili, bomo predvidoma v prvi polovici meseca maja v sklopu bonitetne aplikacije EBONITETE.SI objavili najnovejše finančne podatke poslovnih subjektov v Sloveniji, ki izkazujejo uspešnost njihovega poslovanja v letu 2022.

Vsled tega smo za vas pripravili napotke o tem, kako učinkovito preveriti vaše obstoječe in potencialne poslovne partnerje, kako poskrbeti za monitoring podjetij in kako zmanjšati pojav plačilne nediscipline. Več o tem v zapisu spodaj.

Kdo so vaši dobavitelji in kako prispevajo k poslovanju podjetja?

Dobavitelji so pomembni udeleženci v poslovanju podjetja, saj zagotavljajo surovine, material pa tudi storitve, ki so nujne za izdelavo izbranih produktov in/ali za opravljanje storitev. Dobavitelji tako pomembno prispevajo k poslovanju podjetja na več načinov, pri čemer bomo v tem zapisu bomo omenili vsaj dva. 

Prvič, kakovost surovin in materiala lahko bistveno izboljša kakovost končnega izdelka in/ali storitve. Nadaljnje lahko kakovostne surovine in materiali izboljšajo učinkovitost proizvodnega procesa in pri tem zmanjšajo odpadke ter izboljšajo končni izdelek ali storitev. Vsled zapisanega je izjemno pomembno, da podjetja vstopajo v posel z dobavitelji, ki zagotavljajo kakovostne surovine in materiale.

Drugič, dobavitelji lahko vplivajo na stroške vašega podjetja. V kolikor sodelujete z dobavitelji na način, da račune za prejeto blago in/ali izvedeno storitev plačujete na odložen rok plačila (30, 60 ali več dni), se lahko z njimi dogovorite za boljše plačilne pogoje.

Seveda ob predpostavki, da boste račun poravnali na datum zapadlosti ali celo prej. Dobavitelji namreč predčasna in/ali pravočasna plačila nagradijo z dodatnim popustom (sconto). Takšen cilj je mogoče zasledovati takrat, ko ima podjetje zadostno količino likvidnih sredstev, s katerimi predčasno ali pravočasno poplača obveznosti do dobaviteljev.

Če vas zanima, kako učinkovito načrtovati denarni tok in skrbeti za lastno likvidnost, vam predstavljamo finančno storitev naše sestrske družbe Prva Finančna agencija d.o.o., ki se imenuje dobaviteljski faktoring

Dobaviteljski faktoring je mogoče koristiti za sorazmerno hitro pridobitev denarnih sredstev, s katerimi podjetje pravočasno ali predčasno poplača dobavitelja (ali več teh), kar dodatno poglablja dober poslovni odnos z dobaviteljem. 

Poleg omenjene storitve, Prva finančna agencija nudi še številne druge storitve (odkup terjatev/prodaja terjatev, faktoring, zavarovanje terjatev itd.).

Vsled zapisanega je potrebno zavedanje, da so dobavitelji ključni deležniki vašega poslovanja. Še preden vstopite v nov posel z izbranim dobaviteljem, je slednjega potrebno do potankosti preveriti. Pri tem imamo v mislih predvsem oceno tveganja poslovanja z njim (t. i. preverba bonitete) pa tudi njegov ugled.

Dodatno pozornost pa je potrebno usmeriti tudi k temu, ali bo dobavitelj pravočasno dostavil kakovostno blago in/ali bo storitev pravočasna opravljena ter v dogovorjeni kakovosti.

Kdo so vaši kupci in kako prispevajo k poslovanju podjetja?

Vaši kupci so ključni za uspešno poslovanje podjetja, saj predstavljajo glavni vir za ustvarjanje prihodkov. Iz tega vidika je pomembno razumeti, kako vaši kupci prispevajo k uspešnosti poslovanja in kako kupce motivirati, da ostajajo zadovoljni in lojalni tudi v prihodnje.

Tako kot kupci preverjajo svoje dobavitelje, tudi dobavitelji preverjajo lastne kupce. Še preden podjetja vstopajo v nov posel s kupcem, se morajo zavedati, da v poslu obstajajo določena tveganja. Eno izmed večjih tveganj je zagotovo potencialna plačilna nedisciplina, ki v slovenskem poslovnem okolju velja za globoko zakoreninjeno prakso.

kupci-racuni-ebonitetesi

Splošno gledano se negotovost pojavi že pri dolgih plačilnih rokih, ki so pogosto nesorazmerno dolgi. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da podjetja račune plačujejo z zamikom oziroma v najslabšem možnem scenariju (v primeru stečaja), računov sploh ne plačajo.

Na drugi strani tako ostaja poslovni partner, ki od lastnega kupca ni prejel plačila za dobavljeno blago in/ali opravljeno storitev, kar mu lahko povzroči likvidnostne težave in vpliva na njegov denarni tok.

Da se plačilni roki v praksi dejansko podaljšujejo, pričajo rezultati raziskave študije Acredie (vodilna zavarovalnica v Avstriji) in Allianz Trade. V zadnjih sedmih letih (2015-2021) se je namreč čas, pretečen med izdajo računa/fakture in plačilom, povečal za 4 dni.

Več o tem si lahko preberete v zapisu Plačilna disciplina se je v zadnjih letih poslabšala.

Vsled tega velja, da je bolj kot kadarkoli prej, preverba bonitete kupcev, prva in prava odločitev za zmanjšanje tveganja poslovanja.

Zakaj je potrebno redno preverjati zanesljivost dobaviteljev in kupcev?

preverba-poslovnega-partnerja-bonitete-ebonitetesi

Zanesljivost dobaviteljev in kupcev je potrebno preverjat redno, saj se s tem učinkovito zmanjšajo poslovna tveganja. Zgolj enkratna preverba bonitete kupca ali dobavitelja ob vstopu v nov posel v praksi ne zadostuje. Pri tem je pomembno zavedanje o tem, da je preverjanje zanesljivosti t. i. poslovnih partnerjev ključnega pomena pri preprečevanju finančnih izgub.

Ob tem Dragica Razboršek, direktorica Prve bonitetne agencije dodaja: Preverba bonitete poslovnih partnerjev naj ne bo enkraten dogodek, temveč naj bo spremljava poslovanja dobaviteljev in kupcev redno opravilo. Za še bolj učinkovito spremljanje dobaviteljev in kupcev, se je funkcionalnost avtomatskega monitoringa podjetij v naši aplikaciji EBONITETE.SI, izkazala za daleč najboljšo potezo, s pomočjo katere je mogoče na dnevni ravni prejeti obvestilo o vseh spremembah na ravni poslovanja izbranega podjetja.

Tveganje neplačila pri poslovanju s kupci tako zmeraj obstaja, vendar je slednjega možno znatno zmanjšati in omejiti.

Prvi korak je preverba finančnih podatkov subjekta, kakor tudi njegove bonitetne ocene. Redno preverjanje ključnih podatkov podjetju omogoča, da odločevalec oceni tveganje poslovanja z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem in pri tem učinkovito upravlja s terjatvami ter skrbno načrtuje likvidnost podjetja.

Slovensko poslovno okolje omogoča dostop do hitro preverljivih in verodostojnih finančnih podatkov, katerih vir sta osnovna in obvezna računovodska izkaza – bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja.

Poleg osnovnih finančnih podatkov pa je v naši aplikaciji EBONITETE.SI mogoče preveriti številne druge parametre, ki prav tako vplivajo na končen izračun bonitetne ocene in odražajo aktualno sliko poslovanja izbranega poslovnega partnerja. Več o izračunu bonitetne ocene si lahko preberete v zapisu “Kazalniki, ki vplivajo na izračun bonitetne ocene” ter “Izračun bonitete podjetij”.

Prednost bonitetne aplikacije EBONITETE.SI je zagotovo ta, da so vsi poslovni podatki uporabnikom na voljo na enem mestu, pri čemer se mora vodstvo vsakega podjetja zavedati, da je hitrost pridobivanja ažurnih podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev izjemno pomembna. 

Kako deluje monitoring podjetij?

Dodatna prednost, ki deluje v sklopu funkcionalnosti znotraj aplikacije EBONITETE.SI je zagotovo dnevni informator, ki omogoča monitoring podjetja. Omenjena funkcionalnost poskrbi za avtomatsko (dnevno) obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja kupca ali dobavitelja neposredno na e-naslov uporabnika aplikacije. Dnevni informator vam omogoča, da ste zmeraj korak pred ostalimi, saj vas obvešča o več kot 20 različnih dogodkih, povezanih s poslovanjem izbranega poslovnega partnerja.

V dobi digitalizacije je rešitev za celovito spremljanje poslovnih partnerjev dosegljiva takoj – v obliki dnevnega informatorja aplikacije EBONITETE.SI.

Bodite redno obveščeni o spremembi bonitetne ocene, spremembah v poslovnem registru (sprememba lastništva, osnovne dejavnosti itd.), blokadah TRR, uvrstitvah na črne sezname, o procesnih dejanjih v insolvenčnih postopkih, začetih insolvenčnih postopkih, itd.

Kako Certifikat finančne zanesljivosti potrjuje izjemen finančni položaj gospodarskih subjektov?

Obstoječi kot tudi potencialni partnerji imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti, lahko z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri slednjih, v prihodnjem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka.

certifikat-financne-zanesljivosti-ebonitetesi

Certifikat finančne zanesljivosti je mednarodno priznana listina, s katero podjetje v svojem poslovnem okolju izkazuje neodvisno potrjen izjemen finančni položaj, na podlagi česar lahko njegovi obstoječi in prihodnji poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Več o certifikatu preberite v zapisu Kaj je in kakšni so pogoji za prejem Certifikata finančne zanesljivosti.

Vabljeni k branju zapisa:

Sklepna misel

Negotove gospodarske razmere povzročajo številna tveganja v poslovnem okolju, pri čemer je predmetna tveganja, z uvedbo preventivnih ukrepov, možno učinkovito zmanjšati in omejiti.

Informacija o tem, kako poslujejo poslovni partnerji (dobavitelji ali kupci), pripomore k objektivni presoji, ali poslovni partnerji veljajo za finančno zanesljive gospodarske subjekte, s katerimi si želite vstopiti v nov posel.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-mesec-oktober-2023-ebonitete.si-1
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
2. novembra, 2023