Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
17. februarja, 2022
(18 ocene)
Ocena: 3.666667

Izračun bonitete podjetij [PRO bonitetna ocena] – EBONITETE.SI

Izračun bonitete podjetij zmanjšuje tveganje poslovanja ➤ Kredibilna bonitetna ocena podjetja je ključ za varen vstop v posel
Deli s prijatelji

Izračun bonitete podjetij in preverba poslovanja izbranega poslovnega partnerja (bonitetna ocena podjetja) v aplikaciji EBONITETE.SI zmanjšujeta številna tveganja poslovanja, še zlasti pa tveganje neplačila, ki pogosto botruje pojavu plačilne nediscipline.

Če vas zanima, zakaj bi preverba bonitete podjetij oz. proučitev bonitetne ocene le-teh morala biti prvo in najpomembnejše opravilo pri vsakem poslu z novim ali obstoječim poslovnim partnerjem, vas vabimo k branju tega prispevka.

izracun-bonitete-financna-zanesljivost-ebonitetesi


Pandemija novega korona virusa je povzročila gospodarsko krizo, ki je zamajala stabilnost poslovanja tudi tistih podjetij, ki se praviloma v letih pred pojavom pandemije niso soočala z večjimi finančnimi težavami.

Vsesplošna situacija v času pojava novega koronavirusa je vplivala in še zmeraj vpliva na vse vidike svetovnega gospodarstva, zaradi česar je prišlo tudi do izrazitejšega pojava plačilne nediscipline.

Tematiki plačilne nediscipline smo namenili prispevek Plačilna nedisciplina v Sloveniji, v katerem lahko izveste več o tem, kako plačilna nedisciplina vpliva na likvidnost podjetij. 

placilna-nedisciplina-likvidnost-podjetij-ebonitetesi


Gospodarska kriza je na splošno otežila sklepanje ter potek novih poslov, saj se marsikatero podjetje, poleg že obstoječih negotovosti, dodatno sooča še s težavami v dobavni verigi (dolgi dobavni roki, pomanjkanje surovin…) in s pomanjkanjem delovne sile.

Bolj kot kadarkoli prej, bi dandanes morala podjetja pri poslovanju s poslovnimi partnerji biti še bolj previdna in nameniti več časa preverbi bonitete poslovnega partnerja.

Mnoga podjetja več ničesar ne prepuščajo naključju, zato se jih vedno več zaveda, da je izračun bonitete podjetij oziroma bonitetna ocena podjetja prvi podatek, ki ga je potrebno preveriti ob vstopu v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem.

Skoraj vsak poslovnež se je kdaj spopadel z dilemo o tem, ali so njegovi poslovni partnerji zanesljivi in ali je z njimi varno poslovati. Pri enostavnih poslih v manjših okoljih se hitreje in lažje razve, če katero od podjetij ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in tudi, če ima slednje težave z dobavo produktov oziroma z zagotavljanjem storitev.

Večja podjetja lahko medtem lažje prikrivajo težave, s katerimi se spopadajo in posledično s tem ogrozijo obstoj svojih poslovnih partnerjev. 

Na tem mestu je vredno poudariti pomembnost tega, da imajo vsa podjetja možnost preveriti poslovanje svojih poslovnih partnerjev in da se pri sklepanju novih poslov ne zanašajo zgolj na lastno intuicijo.

V prispevku Izboljšanje likvidnosti podjetij [Stalna likvidnost podjetja], si lahko med drugim podrobneje preberete o tem, kako je lastna likvidnost odvisna od likvidnosti poslovnega partnerja ter najdete konkretne rešitve o tem, kako skrbeti za lastno likvidnost podjetja in stabilnost denarnega toka.

Kaj je bonitetna ocena podjetja oziroma kaj je boniteta podjetja?

bonitetna-ocena-podjetja-tveganje-poslovanja


Bonitetna ocena podjetja predstavlja zbir večih finančnih in nefinančnih kazalnikov. Omogoča jasen vpogled v poslovanje podjetij in razkriva stopnjo tveganja poslovanja z izbranim podjetjem.

Bonitetna ocena podjetja nedvoumno in natančno razkriva informacijo o tem, ali je neko podjetje finančno zanesljiv subjekt.

Na podlagi izbranih kazalnikov se določeno podjetje uvršča v specifičen razred tveganosti in s tem pridobi oceno oz.  stopnjo tveganja poslovanja s takšnim podjetjem.

Boniteta je lahko ključen mejnik, zaradi katerega vodstvo podjetja tehta med vstopom v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem in zavrnitvijo posla.

Izračun bonitete podjetij zajema podatke pridobljene iz bilance stanja ter izkaza poslovnega izida, pri čemer bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne podatke za ocenjevanje tveganja podjetja, kar strokovno poimenujemo bonitetna ocena podjetja. Več o bilanci stanja in izkazu poslovnega izida boste lahko brali v enem izmed sledečih poglavij.

Kako poteka izračun bonitete podjetij – uporaba lastne metodologije

izracun-bonitete-podjetij-lastna-metodologija

Metodologija uporabljena za izračun bonitete podjetij se razlikuje glede na bonitetno hišo, pri kateri se odločite za izračun bonitete. 

Prav tako se razlikuje način, kako je predstavljena bonitetna ocena. Nekatere bonitetne hiše za predstavitev bonitetne ocene uporabljajo črke ali številke, spet druge celo kombinacijo obojega in oznak +/-.

Kot kredibilna bonitetna hiša [Prva bonitetna agencija d.o.o.] uporabljamo lastno metodologijo za izračun bonitete, in sicer je bonitetna ocena po naši metodologiji podana v razponu od 1 do 10, pri čemer 1 velja za “najslabšo”, 10 pa za “najboljšo” bonitetno oceno.

Enotna oblika podaje bonitetne ocene za uporabnika predstavlja veliko prednost, saj transparentno prikaže finančni položaj poslovnega partnerja in tudi stopnjo tveganja neplačila pri poslovanju z njim.

Bonitetna ocena družbe Prve bonitetne agencije d.o.o. je smatrana kot sinteza dveh elementov oziroma dveh ocen. Združuje namreč “dinamično” in “statično” oceno.

Dinamična ocena zajema podatke o tožbah, blokadah, plačilnih navadah itd., medtem ko statična ocena temelji na bilančnih podatkih.

Podrobneje se statična ocena določi na podlagi posebej izbranih finančnih kazalnikov, katerih vir sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida subjekta. Na podlagi izračuna izbranih kazalnikov se nato subjekt uvrsti v določen razred. 

Po drugi strani pa dinamična ocena temelji na “dinamičnih”, torej hitro spremenljivih kategorijah, ki se ažurno osvežujejo in omogočajo hitro prepoznavanje potencialnih tveganj še preden se negativni trendi pokažejo v bilanci stanja ter izkazu poslovnega izida subjekta.

Parametri za določitev statične ocene

staticna-ocena-bonitetna-ocena

Kot že omenjeno, na določitev statične ocene vplivajo številni “statični” oz. finančni dejavniki, pri čemer osnovo predstavlja 5 izbranih finančnih kazalnikov, in sicer:

 • Delež dolga v financiranju [tem nižja vrednost, tem bolje]
  Kazalnik nam pove v kolikšnem deležu so sredstva subjekta financirana z njegovimi dolgovi. Kazalnik kaže na odvisnost subjekta od tujih virov financiranja.
 • Kratkoročni koeficient [tem višja vrednost, tem bolje]
  Kazalnik kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi in pove, v kolikšnem deležu kratkoročna sredstva krijejo kratkoročne obveznosti. oz. pokaže zmožnost subjektovega odplačevanja obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu.
 • Kreditna izpostavljenost [tem nižja vrednost, tem bolje]
  Kazalnik kaže razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in poslovnimi prihodki na zadnji dan poslovnega leta in nam pove v kolikšnem deležu so poslovni prihodki subjekta vezani v terjatvah. Višje vrednosti kazalnika pomenijo večji delež odprtih terjatev subjekta glede na ustvarjen promet, kar lahko v primeru, da dolžniki zamujajo s plačilom terjatev, vodi v likvidnostne težave. Zelo enostavno in hitro rešitev za izboljšanje tega kazalnika in splošne likvidnosti podjetja predstavlja prodaja terjatev oz. odkup terjatev.
 • Donosnost sredstev [tem višja vrednost, tem bolje]
  Kazalnik kaže razmerje med doseženim rezultatom iz poslovanja in povprečnimi vloženimi sredstvi in pove koliko izida iz poslovanja prinašajo vložena sredstva. Višje vrednosti kazalnika pomenijo višjo uspešnost poslovanja.
 • Koeficient obračanja sredstev [tem višja vrednost, tem bolje]
  Kazalnik kaže razmerje med doseženimi prihodki in povprečno vloženimi sredstvi in nakazuje na dinamiko obračanja sredstev skozi prihodke. Večja vrednost kazalnika pomeni, da je subjekt uspešnejši, saj sredstva potrebujejo manj časa za konverzijo v likvidno stanje.

Parametri za določitev dinamične ocene

dinamicna-ocena-bonitetna-ocena

Kot uvodoma omenjeno, na določitev dinamične ocene vplivajo številni “dinamični” oz. nefinančni dejavniki, ki se lahko spreminjajo na mesečni oz. celo na dnevni ravni. Najpomembnejši med njimi so definitivno:

 • Blokade TRR
 • Tožbe (tožena in tožeča stranka)
 •  Davčni dolg (davčni neplačniki in nepredlagatelji REK)
 • Plačilni indeks (dejanski način izvajanja plačil)*
 • itd.

[*Nasvet: Konkretno rešitev za izboljšanje denarnega toka podjetja in s tem povezanega izboljšanja plačilnega indeksa le-tega predstavlja storitev faktoring.]

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 

bilanca-stanja-izkaz-poslovnega-izida

Glede na zakon o računovodstvu (ZR) sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida osnovna in obvezna računovodska izkaza (takšno poimenovanje sta dobila na podlagi navedb v Zakonu o gospodarskih družbah).

Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida je vsako podjetje enkrat letno dolžno predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali bolje poznana po kratici AJPES.

Natančneje, izkaz poslovnega izida priča o prihodkih in odhodkih v določenem letu. Medtem, ko bilanca stanja priča o tem, kaj je podjetje s poslovanjem ustvarilo oziroma kako se je premoženje spremenilo po letu dni poslovanja.

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida veljata za vir izbranih finančnih kazalnikov, na podlagi katerih se izračuna “statični del” bonitetne ocene. Hkrati pa sta nepogrešljiv vir podatkov za vsa bonitetna poročila, kar smo omenili v enem izmed predhodnih poglavij.

Izračun bonitete podjetij kot sestavni del bonitetnega poročila

bonitete-podjetij-bonitetno-poročilo

Bonitete podjetij odražajo kvaliteto poslovanja podjetij. V kolikor se razvije potreba po pregledu celotne slike o poslovanju podjetja, lahko zainteresiran posameznik oz. podjetje  pridobi vse poslovne informacije o izbranem subjektu v obliki izčrpnega bonitetnega poročila, ki ga zanj pripravi specifična bonitetna hiša.

Bonitetno poročilo velja za kredibilen dokument, saj na enem mestu združuje vse poslovne informacije, ki uporabniku pomagajo k lažjemu sprejetju poslovnih odločitev. Kot že omenjeno je bonitetno poročilo kredibilna listina, katerega sestavni in ključen del je tudi bonitetna ocena podjetja.

Bonitetna poročila so na voljo tako za slovenska, kot tudi tuja podjetja. S pomočjo le-teh lahko neko podjetje zanesljivo presoja finančno zanesljivost svojega poslovnega partnerja, še preden se z njim poda v nov posel. Odločitev bo lažja od trenutka, ko bo podjetje preučilo bonitetno poročilo in v njem vključeno bonitetno oceno svojega obstoječega ali bodočega poslovnega partnerja.

Izračun bonitete podjetij v aplikaciji EBONITETE.SI

izracun-bonitete-bonitetna-aplikacije-ebonitete-si

Kredibilen izračun bonitete podjetij kontinuirano izvaja aplikacija EBONITETE.SI, in sicer z uporabo lastne metodologije, pri čemer je naloga uporabnika zgolj ta, da aplikacijo redno uporablja.

Kot bonitetna hiša smo razvili najsodobnejšo bonitetno aplikacijo v slovenskem prostoru, s pomočjo katere lahko preverite bonitetno oceno in druge poslovne informacije za vse poslovne subjekte.

Bonitetna aplikacija EBONITETE.SI razkriva podatke o lastništvu in lastniških povezavah, ki segajo vse do ravni fizične osebe, o zadolžitvenem potencialu in bonitetni oceni podjetja ter številne druge pomembne podatke, ki nudijo odgovore na vprašanja v povezavi z uspešnostjo, zadolženostjo ter plačilno sposobnostjo novega ali obstoječega poslovnega partnerja.

Podatki v aplikaciji se posodabljajo dnevno, saj je ažurnost bonitetne ocene vedno na prvem mestu. Aplikacija uporabnikom v vsakem trenutku omogoča preverjanje bonitete obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev, in sicer na enem mestu, kar je v dobi digitalizacije še toliko bolj pomembno.

Ključna prednost bonitetne aplikacije je zagotovo ta, da omogoča monitoring podjetij. To pomeni, da uporabnike v sklopu dnevnega informatorja avtomatsko (na e-naslov) obvešča v vseh spremembah na ravni poslovanja njihovih partnerjev.

Poleg tega, da naša bonitetna hiša skrbi za verodostojnost podatkov, predstavljenih v aplikaciji EBONITETE.SI, izdaja tudi mednarodno priznan Certifikat finančne zanesljivosti. V zapisu Kaj je in kakšni so pogoji za Certifikat finančne zanesljivosti, preverite, kako omenjen certifikat med drugim pripomore tudi k dvigu ugleda podjetij.

Kakšna so tveganja pri poslovanju s partnerjem  za katerega je podana “slabša” bonitetna ocena podjetja?

tveganje-neplacila-bonitetna-ocena

V kolikor se podajate v posel s podjetjem s “slabšo” bonitetno oceno (npr. bonitetna ocena 1), se stopnja tveganja za neplačilo drastično poviša in je poslovanje s takšnim podjetjem zelo tvegano, še posebej, ker obstaja možnost nastopa dogodka insolventnosti subjekta.

Na tem mestu izpostavljamo neizpodbitno dejstvo; tveganje poslovanja je prisotno prav v vsakem podjetju in se mu ni mogoče v celoti izogniti. Več o poslovnih tveganjih si lahko preberete v prispevku Upravljanje s tveganji [obvladovanje tveganj].

Podjetja tvegajo z vsakim novim poslom, a se s preverbo bonitete (ocene tveganja) lahko dodatno “zavarujejo” na način, da s pomočjo pridobljenih podatkov ocenijo tveganje s posameznim podjetjem. V kolikor podjetje oceni, da je tveganje poslovanja s podjetjem preveliko, se lahko dodatno zavaruje s storitvijo “zavarovanje terjatev”.

Zavarovanje terjatev predstavlja finančno storitev, ki jo z veliko mero profesionalnosti in natančnosti izvaja naša sestrska družba Prva finančna agencija. 

Zavarovanje terjatev pomeni, da so terjatve do kupcev v tujini zavarovane pred tveganjem neplačila s strani kupca. Zavarovanje terjatev zagotavlja, da je poplačilo terjatev izvedeno tudi v primeru, če kupec obveznosti ne poravna, prav tako pa zavarovanje terjatev pomeni, da do poplačila terjatev pride tudi v primeru dogodka insolventnosti kupca.

V kolikor vas zanimajo tudi druge tematike, vas vabimo k branju zapisa:

 

Če tudi vas zanima izračun bonitete podjetij in kako vam lahko kredibilna ter hitro dostopna bonitetna ocena podjetja olajša odločitve, ki jih morate sprejeti ob vstopu v nov posel z obstoječim ali bodočim poslovnim partnerjem, potem ste na pravem mestu. Sporočite nam, kaj točno vas zanima in z veseljem vam bomo odgovorili.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023