Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Kaj predstavlja Certifikat finančne zanesljivosti?

V okviru razvoja naših postopkov in modelov za presojo bonitete smo pri Prvi bonitetni agenciji d.o.o. razvili model, ki na podlagi bilančnih podatkov in drugih javno dostopnih poslovnih informacij izbere tiste subjekte, za katere velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi pri njih v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnih koli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.

Pri nas finančno zanesljive subjekte certificiramo na dva načina, in sicer bodisi s Certifikatom finančne zanesljivosti bodisi s Premium Certifikatom finančne zanesljivosti.

Certifikat finančne zanesljivosti je potrdilo, izdano s strani bonitetne hiše PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o. To potrdilo lahko prejmejo zgolj gospodarski subjekti iz elitne skupine, v katero se uvršča le ozek nabor celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji. Za prejemnike Certifikata finančne zanesljivosti lahko kot bonitetna hiša na podlagi skrbno izbranih kriterijev z vso strokovno skrbnostjo potrdimo, da:

Gre za subjekte, pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna.

Svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.

Obstoječi in bodoči poslovni partnerji imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti lahko z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri slednjih v kratkoročnem obdobju najmanj enega leta ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka.

Premium Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja dodatno nadgradnjo v certificiranju, saj pri treh pomembnejših kriterijih predvideva še dodatno zaostritev pogojev za pridobitev. Posledično je število prejemnikov Premium Certifikata finančne zanesljivosti še izdatneje omejeno, pri čemer zanje velja, da je njihova finančna zanesljivost na najvišjem možnem nivoju, kar le še povečuje zaupanje v očeh obstoječih in bodočih poslovnih partnerjev.

Vsi kriteriji za pridobitev naših certifikatov so javno objavljeni v Splošnih pogojih izdaje Certifikata finančne zanesljivosti.

Certifikat finančne zanesljivosti

Premium Certifikat finančne zanesljivosti

Statistike upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti

Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja ali prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je

v prvem letu 0,015 %,

v prvih dveh letih 0,080 % in

v prvih treh letih 0,203 %.

Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa:

za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,13 %,

za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,10 %,

za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,38 %,

za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,68 % in

za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,73 %.

Kdo in kako lahko pridobi Certifikat?

Prva bonitetna agencija izdaja certifikat v skladu s Splošnimi pogoji izdaje  Certifikata finančne zanesljivosti iz katerih so razvidni tudi pogoji za pridobitev Certifikata.

Naročilo Certifikata in cenik?

V skladu s Splošnimi pogoji izdaje Certifikata izdajatelj izvede presojo naročnika s katero preveri, ali ta izpolnjuje vse pogoje za pridobitev Certifikata. V kolikor naročnik pogojev ne izpolnjuje, nima z izvedbo presoje nikakršnih stroškov.

Naročnik certifikata, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev Certifikata lahko, po lastni izbiri v okviru podanega naročila, ob izdaji certifikata finančne zanesljivosti pridobi:

Certifikat (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),

e-Certifikat (enak kot v obliki listine) v e-obliki (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),

e-znak Certifikata kot elektronski znak Certifikata v elektronski obliki, ki ga lahko imetnik uporablja na svojih spletnih straneh ob nadzoru izdajatelja in

poročilo k Certifikatu v obliki listine in/ali v elektronski obliki s podatki o Certifikatu, imetniku Certifikata, njegovem poslovanju, in kriterijih ki jih za pridobitev Certifikata izpolnjuje (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku).

Cenik - Certifikat finančne zanesljivosti

1. Presoja subjekta in izdaja certifikata

Certifikat v obliki listine (SLO ali ANG)

€  290,00 

e-Certifikat (enak kot v obliki listine) v elektronski (PDF) obliki (SLO ali ANG)

€  240,00 

2. Dodatki k certifikatu

Certifikat v obliki listine (SLO ali ANG)

€ 70,00 

Poročilo k certifikatu v obliki listine (SLO ali ANG)

€ 70,00 

Poročilo k certifikatu v elekt. obliki (SLO ali ANG)

€ 50,00 

E-znak certifikata v e-obliki (SLO ali ANG)

€ 50,00 

e-Certifikat v e-obliki kot priloga Certifikatu v obliki listine (SLO ali ANG)

€ 50,00 

Preverite ali izpolnjujete kriterije za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti!

98,71 % upravičencev Certifikata finančne zanesljivosti v letu 2023 brez dneva blokade

Kriteriji za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti so skrbno izbrani in dokaj zaostreni, saj ob izdajanju Certifikata sledimo cilju, da ta, za njegovega imetnika, z visoko stopnjo gotovosti kaže, da gre za gospodarski subjekt, katerega finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka plačilne nesposobnosti praktično ničeln. Tako zastavljeni kriteriji rezultirajo v dejstvu, da znaša delež upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti v slovenskem gospodarskem prostoru le 11,55 %.

Analize podatkov o poslovanju teh upravičencev kažejo, da je pri njih verjetnost začetka kateregakoli insolvenčnega postopka v 1. letu od izdaje Certifikata 0,015 %, v prvih dveh letih 0,080 % in v prvih treh letih 0,203 %. Za blokade njihovih transakcijskih računov pa velja, da je verjetnost nastopa blokade za več kot 60 dni v 1. letu le 0,13 % in za več kot 2 dni v 1. letu le 0,73 %.

Po pregledu poslovanja upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti v letu 2023 z zadovoljstvom ugotavljamo, da kar 98,71 % upravičencev v letu 2023 ni imelo blokiranega transakcijskega računa niti za 1 dan.

Podane ugotovitve več kot zadovoljivo potrjujejo ustreznost kriterijev, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev Certifikata. Zaupanje v finančno zanesljivost imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti s strani njihovih poslovnih partnerjev je torej povsem upravičeno.

Preverite ali izpolnjujete kriterije za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti! 

Statistike upravičencev za pridobitev Premium Certifikata finančne zanesljivosti

Verjetnost, da bo pri imetniku Premium Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je

v prvem letu 0,06 %,

v prvih dveh letih 0,39 % in

v prvih treh letih 0,103 %.

Verjetnost, da bo pri imetniku Premium Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa:

za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,12 %,

za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,09 %,

za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,32 %,

za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,51 % in

za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,53 %.

Kdo in kako lahko pridobi Premium Certifikat?

Prva bonitetna agencija izdaja certifikat v skladu s Splošnimi pogoji izdaje Premium Certifikata finančne zanesljivosti iz katerih so razvidni tudi pogoji za pridobitev Certifikata.

Naročilo Certifikata in cenik?

V skladu s Splošnimi pogoji izdaje Certifikata izdajatelj izvede presojo naročnika s katero preveri, ali ta izpolnjuje vse pogoje za pridobitev Certifikata. V kolikor naročnik pogojev ne izpolnjuje, nima z izvedbo presoje nikakršnih stroškov.

Naročnik certifikata, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev Certifikata lahko, po lastni izbiri v okviru podanega naročila, ob izdaji certifikata finančne zanesljivosti pridobi:

Premium Certifikat (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),

e-Certifikat (enak kot v obliki listine) v e-obliki (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),

e-znak Certifikata kot elektronski znak Premium Certifikata v elektronski obliki, ki ga lahko imetnik uporablja na svojih spletnih straneh ob nadzoru izdajatelja in

poročilo k Certifikatu v obliki listine in/ali v elektronski obliki s podatki o Certifikatu, imetniku Certifikata, njegovem poslovanju, in kriterijih ki jih za pridobitev Certifikata izpolnjuje (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku).

Cenik - Premium Certifikat finančne zanesljivosti

1. Presoja subjekta in izdaja certifikata

Certifikat v obliki listine (SLO ali ANG)

290,00 

e-Certifikat (enak kot v obliki listine) v elektronski (PDF) obliki (SLO ali ANG)

240,00 

2. Dodatki k certifikatu

Certifikat v obliki listine (SLO ali ANG)

70,00 

Poročilo k certifikatu v obliki listine (SLO ali ANG)

70,00 

Poročilo k certifikatu v elekt. obliki (SLO ali ANG)

50,00 

E-znak certifikata v e-obliki (SLO ali ANG)

50,00 

e-Certifikat v e-obliki kot priloga Certifikatu v obliki listine (SLO ali ANG)

50,00 

Preverite ali izpolnjujete kriterije za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti!

98,88 % upravičencev Premium Certifikata finančne zanesljivosti v letu 2023 brez dneva blokade

Kriteriji za pridobitev Premium Certifikata finančne zanesljivosti so skrbno izbrani in dokaj zaostreni, saj ob izdajanju Certifikata sledimo cilju, da ta, za njegovega imetnika, z visoko stopnjo gotovosti kaže, da gre za gospodarski subjekt, katerega finančni položaj je takšen, da je na njegovi podlagi mogoče z visoko stopnjo verjetnosti oceniti, da gre za finančno zanesljivega poslovnega partnerja, pri poslovanju s katerim je, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, nastop dogodka plačilne nesposobnosti praktično ničeln. Tako zastavljeni kriteriji rezultirajo v dejstvu, da znaša delež upravičencev za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti v slovenskem gospodarskem prostoru le 8,08 %.

Analize podatkov o poslovanju teh upravičencev kažejo, da je pri njih verjetnost začetka kateregakoli insolvenčnega postopka v 1. letu od izdaje Certifikata 0,006 %, v prvih dveh letih 0,039 % in v prvih treh letih 0,103 %. Za blokade njihovih transakcijskih računov pa velja, da je verjetnost nastopa blokade za več kot 60 dni v 1. letu le 0,12 % in za več kot 2 dni v 1. letu le 0,53 %.

Po pregledu poslovanja upravičencev za pridobitev Premium Certifikata finančne zanesljivosti v letu 2023 z zadovoljstvom ugotavljamo, da kar 98,71 % upravičencev v letu 2023 ni imelo blokiranega transakcijskega računa niti za 1 dan.

Podane ugotovitve več kot zadovoljivo potrjujejo ustreznost kriterijev, ki jih mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev Certifikata. Zaupanje v finančno zanesljivost imetnikov Premium Certifikata finančne zanesljivosti s strani njihovih poslovnih partnerjev je torej povsem upravičeno.

Preverite ali izpolnjujete kriterije za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti!

RAZPISI

Se prijavljate na razpis?

Nekateri slovenski razpisniki, vključno z različnimi podjetniškimi skladi, zahtevajo upoštevanje naše bonitetne ocene kot enega od obveznih pogojev za prijavo na njihove razpise.

To pomeni, da mora podjetje, ki se želi potegovati za sredstva ali druge oblike podpore prek teh razpisov, imeti ustrezno bonitetno oceno. Ta ocena igra ključno vlogo pri odločitvi o izboru prejemnikov sredstev in zagotavlja transparentnost in zanesljivost postopka izbire.

Zato je nujno, da podjetja redno spremljajo in izboljšujejo svojo bonitetno oceno, če želijo izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo ti razpisi.

NEOMEJEN DOSTOP
Uporaba aplikacije kjerkoli, kadarkoli!
Zgradite novo bazo strank, poiščite nove dobavitelje, preverite poslovanje vaših partnerjev, …