Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
23. septembra, 2021
(3 ocene)
Ocena: 5

Likvidnost podjetja in solventnost podjetja na EBONITETE.SI

Likvidnost podjetja in solventnost podjetja ➤ Kaj pomenita in v čem se razlikujeta? Da vas njuno aktualno stanje ne preseneti, uporabite EBONITETE.SI
Deli s prijatelji

Vas zanima kaj je likvidnost podjetja in kaj solventnost podjetja ter kakšna je razlika med slednjima in kako ju zanesljivo preveriti?

Likvidnost podjetja in solventnost podjetja sta ključna pokazatelja poslovnega “zdravja”, katerega podrobneje proučuje finančna analiza podjetja


Likvidnost podjetja
in solventnost podjetja se v praksi pogosto uporabljata kot sopomenki, v nekaterih primerih se ju celo enači. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) v 11. členu opredeli razliko med obema terminoma.

Likvidnost podjetja predstavlja kratkoročno plačilno sposobnost, medtem ko solventnost podjetja predstavlja dolgoročno plačilno sposobnost le-tega.

Likvidnost podjetja     

Likvidnost podjetja oziroma kratkoročna plačilna sposobnost preprosto pomeni zmožnost poravnave vseh obveznosti v določenem časovnem obdobju. Likvidna sredstva so sredstva, ki jih podjetje poseduje in lahko z njimi takoj poravna najrazličnejše obveznosti.

Primer: Podjetje A ima v določenem kratkoročnem časovnem obdobju dovolj likvidnih (finančnih) sredstev, da lahko sproti poravna svoje tekoče zapadle obveznosti.

placilni-roki-ebonitetesi

Mnoga podjetja poslujejo dobro, a to še ne pomeni, da nimajo težav z ohranjanjem stalne likvidnosti.

Kljub temu, da so njihovi kupci odlični in svoje zapadle obveznosti poravnajo v dogovorjenem roku, se podjetja lahko mimogrede soočajo s stisko, ki jo prinašajo dogovorjeni dolgi plačilni roki. Čakanje na plačilo 30, 60, 90 ali celo 120 dni, lahko namreč privede do likvidnostnega primanjkljaja. 

kreditno-tveganje-ebonitetesi

Zakaj je temu tako?

Do omenjene situacije lahko pride zato, ker imajo taista podjetja tudi sama obveznosti do drugih podjetij oziroma svojih dobaviteljev, s katerimi pa morda nimajo dogovorjenih tako ugodnih plačilnih pogojev oz. enako dolgih plačilnih rokov, kot so jih odobrili svojim kupcem.

Situacija se v tem primeru lahko hitro prevesi v neravnovesje denarnega toka, kar posledično privede do likvidnostnega “manjka”.

Poslovanje kot takšno je v zadnjih časih precej negotovo. Zato je toliko bolj pomembno, da si vsa podjetja prizadevajo za uspešnost poslovanja in nemoteno likvidnost podjetja.

Če se likvidnost podjetja poslabša, lahko slednje privede celo do nastanka izgube zaradi kratkoročne plačilne nesposobnosti. Ta pojav imenujemo likvidnostno tveganje, ki ga opredeljuje tudi sam zakon (ZFPPIPP). 

Predmetni zakon zapoveduje, da mora družba gospodariti z viri in naložbami tako, da je v vsakem trenutku sposobna izpolniti vse svoje zapadle obveznosti.

Solventnost podjetja

   Solventnost podjetja je dolgoročna plačilna sposobnost 

Za razliko od zgoraj opredeljene likvidnosti, solventnost podjetja oziroma dolgoročna plačilna sposobnost pomeni trajno oz. časovno “neomejeno” izpolnjevanje vseh obveznosti, najkasneje na datum zapadlosti.

Primer: Podjetje A ima trajno oziroma dolgoročno gledano dovolj unovčljivih sredstev, da lahko z njimi kontinuirano in pravočasno poravnava vse svoje obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnje.

Solventnost je v veliki meri odvisna predvsem od kapitalske strukture oziroma od same konstrukcije dolgoročnega financiranja podjetja v kombinaciji z uspešnostjo podjetja.

Z drugimi besedami to pomeni, da mora podjetje, za zadostitev kriterija solventnosti, imeti zadosten obseg dolgoročnih virov financiranja, pri čemer je poudarek predvsem na dovolj visokem lastnem kapitalu.

Slednjega, pri zagotavljanju zadostnega obsega dolgoročnega financiranja, podpirajo tudi dolgoročni tuji viri financiranja, in sicer takšni, ki, z obzirom na način poslovanja podjetja, v svoji vsebini izkazujejo določene karakteristike lastniškega kapitala, pri čemer sta glavni konstantnost in zanesljivost.

V kolikor podjetje izpolnjuje vse zahteve, zapisane v zgornjih dveh odstavkih, govorimo o kapitalski ustreznosti oz. o dolgoročni plačilni sposobnosti podjetja.

dolgorocni-viri-financiranja-ebonitetesi

Poleg dolgoročnih bančnih posojil, k tujim dolgoročnim virom financiranja, med drugim prištevamo tudi financiranje prek finančne storitve faktoring, seveda v kolikor je financer zanesljiva faktoring hiša in gre obenem za dolgoročno pogodbeno sodelovanje (več o faktoringu v nadaljevanju prispevka).

Likvidnost in solventnost ne “nastopata” zmeraj v paru

Sedaj ko poznamo razliko med likvidnostjo in solventnostjo, lahko povzamemo, da je podjetje lahko likvidno (likvidnost podjetja = kratkoročna plačilna sposobnost), a ne nujno tudi solventno (solventnost podjetja = dolgoročna plačilna sposobnost). Seveda v določenih primerih velja tudi obratno. 

V nadaljevanju bomo predstavili finančne kazalnike, potrebne za kvalitetno izvedbo finančne analize, katera s pomočjo kazalnikov likvidnosti in solventnosti ocenjuje “zdravje” preučevanega podjetja.

Finančna analiza podjetja za ugotavljanje uspešnosti poslovanja

Finančna analiza podjetja pomeni t.i. razčlenjevanje celotnega poslovanja podjetja na njegove sestavne dele. Gre za proces v katerem se primerja pretekla in sedanja uspešnost podjetja.

Glavi namen finančne analize je seveda podati najboljšo možno napoved in oceno glede uspešnosti poslovanja podjetja v prihodnje. 

Finančna analiza podjetja na podlagi finančnih kazalnikov

Finančna analiza podjetja zajema evalvacijo večjega števila kazalnikov, pri čemer lahko slednje razvrstimo v več različnih kategorij, in sicer kazalniki: likvidnosti, solventnosti/zadolženosti, dobičkonosnosti, tržne vrednosti, produktivnosti, gospodarnosti,… 

Pri tem je potrebno poudariti, da različni avtorji razvrščajo kazalnike po različnih merilih. Prav tako podjetja v sklopu obravnave finančne analize sama izberejo finančne kazalnike glede na specifiko svojega poslovanja. 

Ne glede na to, kateri finančni kazalniki nas zanimajo, osnovo za izračun večine predstavljata bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

Kot že omenjeno, podrobna finančna analiza podjetja zahteva obravnavo več finančnih kazalnikov, sami pa bi v tem prispevku želeli izpostaviti predvsem kazalnike likvidnosti in solventnosti.

Vrednosti slednjih so namreč pogosto prvi indikator ali bo določeno podjetje na banki prejelo kredit. Banke za odobritev kredita v obzir vzamejo kreditno sposobnost podjetja ter možnost ureditve ustreznega zavarovanja za najem kredita. 

Kazalniki likvidnosti podjetja zajemajo izračune, ki pričajo o sposobnosti podjetja odplačevanja tekočih obveznosti, pri čemer se lahko vkalkulira še vrednost novega obroka kredita, vključno s pripadajočimi obrestmi.

Kazalniki solventnosti preverjajo dolgoročno plačilno sposobnost podjetja in ustreznost kapitalske strukture. Z vidika banke je tako pomembno, ali obstoječa struktura virov financiranja glede na trenutno poslovanje, sploh še dopušča vzdržno dodatno zadolževanje.

Ko likvidnost preide v nelikvidnost podjetja

Likvidnost podjetja lahko hitro preide v pojav imenovan “nelikvidnost podjetja”. Podjetje  oz. poslovanje podjetja je namreč poleg dobrega opravljanja svoje dejavnosti, odvisno tudi od plačilnih navad ter plačilnih sposobnosti svojih kupcev.

V kolikor kupec ne poravna svojih obveznosti v roku ali pa jih sploh ne poravna, govorimo o plačilni nedisciplini, katera lahko povzroči nelikvidnost podjetja. Preverite, zakaj je potrebno redno preverjati lastne kupce in dobavitelje. Večo tem v zapisu “Kdo so vaši dobavitelji in kupci?”.

S pojavom plačilne nediscipline se ogromno podjetij srečuje praktično na vsakodnevni ravni, kar zahteva še bolj intenzivno upravljanje s tveganji, o čemer si lahko več preberete v prispevku na temo Upravljanje s tveganji (obvladovanje tveganj).

Preventivni ukrepi v boju s plačilno nedisciplino

V sodobnem gospodarstvu predstavlja plačilna nedisciplina velik problem. Zato podjetja vse pogosteje, še preden vstopijo v posel z novimi poslovnimi partnerji, preverijo njihove bonitetne ocene.

bonitetne-ocene-ebonitetesi

Slednje je smiselno pridobiti pri kredibilnih bonitetnih hišah, ki vsakodnevno spremljajo spremembe pri poslovnih subjektih in ustrezno ter ažurno izračunavajo tveganja.

V prispevku Bonitetna analiza poslovanja podjetja z aplikacijo EBONITETE.SI si lahko podrobno preberete, zakaj je preverba bonitetne ocene ključnega pomena, preden vstopite v posel z novim poslovnim partnerjem.

Bonitetna aplikacija EBONITETE.SI, ki nudi zanesljive in ažurne bonitetne informacije, je nastala zaradi želje in potrebe po zmanjšanju tveganja neplačila v poslovnem svetu, tako v Sloveniji, kot tudi širše.

K razvoju bonitetne aplikacije nas je spodbudila tudi potreba po zmanjšanju kreditnega tveganja naše sestrske družbe, Prva finančna agencija, ki se primarno ukvarja s financiranjem podjetij in ponuja številne finančne storitve, med drugim tudi odkup terjatev in faktoring.

Več o izračunu bonitete lahko preberete v prispevku Izračun bonitete podjetij [PRO bonitetna ocena] – EBONITETE.SI.

V kolikor vas zanimajo tudi druge tematike, vas vabimo k branju zapisa:

Nenazadnje je plačilno nedisciplino možno “zaobiti” tudi na način, da se izvede medsebojna kompenzacija (pobot terjatev), verižna kompenzacija ali večstranska kompenzacija, pri čemer vam pri zadnji lahko pomaga naše drugo sestrsko podjetje E. KOMPENZACIJE, d.o.o.. 


Če tudi vas podrobneje zanimajo rešitve in načini, kako preveriti likvidnost podjetja ali celo 
solventnost podjetja, potem ste na pravem mestu. Sporočite nam, kaj točno vas zanima in z veseljem vam bomo odgovorili.

 

Podobne teme

poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023