Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI

BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Kaj nam (lahko) povesta bilanca stanja podjetja in njegov izkaz poslovnega izida?

Definicija je odvisna od našega poznavanja vsebine bilanc in pravil njihove izdelave. Če želimo z branjem bilance – izkazov podjetja pridobiti objektivno informacijo o poslovanju in stanju podjetja, moramo najprej razumeti, kaj bilanca v osnovi je. 

Po veljavni zakonodaji sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (tako ju imenuje Zakon o gospodarskih družbah) osnovna in obvezna računovodska izkaza, ki ju je podjetje dolžno enkrat na leto predložiti AJPES-u.

Pri tem sta v svojem bistvu bilanca stanja in izkaz poslovnega izida dve plati iste medalje. Izkaz poslovnega izida nam skozi pregled prihodkov in odhodkov govori o tem, kako je podjetje v določenem letu poslovalo oz. ustvarjalo, bilanca stanja pa nam pove, kaj je s tem poslovanjem ustvarilo oziroma kako se je njegovo premoženje spremenilo po letu poslovanja. Izkaz poslovnega izida je torej izkaz, ki nam pove, kako je podjetje s svojim poslovanjem iz premoženja na začetku leta ustvarilo premoženje, ki ga izkazuje v bilanci stanja ob koncu leta (nazorneje je ta povezava med bilanco stanja in izkazom poslovnega izida prikazana v izkazu finančnih tokov).
Obenem je smiselno omeniti, da bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena. Prav tako sta oba predmetna finančna izkaza nepogrešljiv vir podatkov za vsa bonitetna poročila.

Pravila izdelave in vsebine postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida določajo Slovenski računovodski standardi (SRS) in Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP). Ob branju bilance je torej koristno poznati osnovna pravila, predpostavke in zahteve, katerih spoštovanje zahtevajo računovodski standardi ob sestavljanju bilanc oz. ob vrednotenju postavk v poslovnih knjigah.

Ob analizi uradno objavljenih bilanc in izkazov podjetij, moramo vselej ravnati previdno. Lahko namreč le predpostavljamo, da so bilance in izkazi izdelani pošteno ter v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke. V praksi žal temu ni vedno tako. Zato je ob pomembnejših odločitvah, ki bi utegnile biti sprejete na podlagi bonitete podjetij, analize bolje prepustiti strokovnjakom, med katere zagotovo spada kredibilna bonitetna hiša

Vas zanima bonitetno poročilo za slovenski ali tuj subjekt?