Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
bonitetna-ocena-ebonitete.si

KAJ JE BONITETA, KAKO SE IZRAČUNA IN KAJ NAM POVE?

Bonitetna ocena podjetja in izračun bonitetne ocene

Vas zanima kredibilna bonitetna ocena podjetja oziroma aktualne bonitetne ocene poslovnih partnerjev, ki temeljijo na preverjenih poslovnih informacijah?

bonitetne-ocene-aplikacija-ebonitetesi

Kaj je bonitetna ocena podjetja?

S stališča uporabnika je bonitetna ocena podjetja prvenstveno merilo, s katerim ta presoja finančno zanesljivost svojih poslovnih partnerjev oz. njihove bonitete. Na njeni podlagi lahko oceni ali je poslovni partner dober ali slab, ali bo od njega prejel plačilo ali ne in ali bo uspešno posloval v prihodnje. Nič manj pomembno vlogo za uporabnika pa ima tudi njegova lastna bonitetna ocena. Dobra bonitetna ocena podjetja namreč navzven izraža svojevrstno potrdilo, da gre za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Poleg vsega že naštetega velja omeniti, da bonitetna ocena podjetja predstavlja tudi ključno sestavino dokumenta, ki ga imenujemo bonitetno poročilo. Slednje zajema vse relevantne poslovne informacije o preučevanem podjetju oz. subjektu.

Zmanjšajte tveganje lastnega poslovanja in preverite likvidnost potencialnih in obstoječih poslovnih partnerjev.

Zakaj je pomemben izračun bonitetne ocene izbranega subjekta?

Negotove gospodarske razmere bi posledično morale pri podjetjih vzbuditi potrebo po skrbnem preverjanju finančne zanesljivosti tako obstoječih, kakor tudi potencialnih poslovnih partnerjev. Izračun bonitetne ocene je ključen za predstavitev bonitetne ocene. Številna podjetja dandanes ničesar več ne prepuščajo naključju in redno preverjajo bonitetne ocene oziroma tudi boniteto poslovnega partnerja. Dobro se zavedajo, da je izračun bonitetne ocene oziroma bonitetna ocena podjetja prvi in eden izmed najpomembnejših podatkov, ki ga je potrebno preveriti ob vsakem vstopu v nov posel. Ne ozirujoč se na to, ali gre za obstoječe oziroma potencialne poslovne partnerje.

bonitetna-ocena-ebonitetesi

Kako se bonitetne ocene podjetij izračunavajo in kaj nam povedo?

Vsaka bonitetna hiša ima lastne postopke za določitev bonitetne ocene. Bonitetna ocena podjetja je izražena na različne načine, v obliki črk in/ali števil ter v kombinaciji z oznakami, kot so recimo +/-. Po metodologiji družbe Prva bonitetna agencija, d.o.o., uporabljeni v spletni aplikaciji EBONITETE.SI, je bonitetna ocena podjetja izražena enotno, brez kakršnihkoli kombinacij znakov, s številkami od 1 do 10. Tak način podaje bonitetne ocene v enotni obliki ima za uporabnika prednost, saj iz nje enostavno razbere finančni položaj poslovnega partnerja in stopnjo tveganja neplačila pri poslovanju z njim. Družba Prva bonitetna agencija, d.o.o., bonitetno oceno določa kot sintezo elementov, združenih v dveh ocenah, in sicer »statični« in »dinamični« oceni.

»Statična« ocena se določi na podlagi izbranih finančnih kazalnikov, katerih vir sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida subjekta, pri čemer so predmetni podatki pridobljeni iz uradnega registra letnih poročil. Rezultat izračuna izbranih kazalnikov uvrsti subjekt v določen razred. Drugi del bonitetne ocene, ti. »dinamična« ocena, pa temelji na dinamičnih (hitro spremenljivih) kategorijah, ki imajo ob zagotovljeni ažurnosti značaj opozorilnih signalov, ki omogočajo prepoznavanje potencialnih tveganj mnogo pred tem, ko se ti negativni trendi pokažejo tudi v bilanci stanja in izkaz poslovnega izida subjekta. Med elemente za določitve »dinamične« ocene sodi vrsta parametrov, kot npr. podatki o blokadah računa, neplačevanju davkov, številu in vrednosti sodni sporov,… Bonitetna ocena podjetja po metodologiji družbe Prva bonitetna agencija, d.o.o., je podana v razponu od »1« (najslabša bonitetna ocena) do »10« (najboljša bonitetna ocena). Uporabniku pove, kolikšna je stopnja tveganja neplačila pri poslovanju s subjektom, za katerega je bonitetna ocena določena.

Bonitetna ocena »10« tako nakazuje na subjekt, pri katerem obstoji izredno nizka stopnja tveganja neplačila pri poslovanju z njim, bonitetna ocena »1« pa na subjekt, pri katerem je stopnja tveganja neplačila zelo visoka.

bonitetne-ocene-izracun-ebonitetesi

Želite dostopati do vseh podatkov podjetij?Preverite naše pakete in izberite najboljšega za vaše podjetje!

Kateri so parametri za določitev finančne (statične) ocene?

Parametrov za določitev finančne (statične) ocene je več. Poudarek je zagotovo na petih izrbranih finančnih kazalnikih, ki predstavljajo osnovo za izračun finančne, tj. statične ocene.

Osnovo za izračun finančne (statične) ocene predstavlja 5 kazalnikov.

Delež dolga v financiranju
[čim manjša vrednost, tem bolje]

Omenjen kazalnik nam pove v kolikšnem deležu so sredstva subjekta financirana z njegovimi dolgovi. Kazalnik kaže na odvisnost subjekta od tujih virov financiranja.

Kratkoročni koeficient 
[tem višja vrednost, tem bolje]

Omenjen kazalnik kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi in pove, v kolikšnem deležu kratkoročna sredstva krijejo kratkoročne obveznosti. oz. pokaže zmožnost subjektovega odplačevanja obveznosti, ki zapadejo v plačilo v enem letu.

Kreditna izpostavljenost 
[tem nižja vrednost, tem bolje]

Kazalnik kaže razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami in poslovnimi prihodki na zadnji dan poslovnega leta in nam pove v kolikšnem deležu so poslovni prihodki subjekta vezani v terjatvah. Višje vrednosti kazalnika pomenijo večji delež odprtih terjatev subjekta glede na ustvarjen promet, kar lahko v primeru, da dolžniki zamujajo s plačilom terjatev, vodi v likvidnostne težave. Zelo enostavno in hitro rešitev za izboljšanje tega kazalnika in splošne likvidnosti podjetja predstavlja prodaja terjatev oz. odkup terjatev.

Donosnost sredstev  
[tem višja vrednost, tem bolje]

Kazalnik kaže razmerje med doseženim rezultatom iz poslovanja in povprečnimi vloženimi sredstvi in pove koliko izida iz poslovanja prinašajo vložena sredstva. Višje vrednosti kazalnika pomenijo višjo uspešnost poslovanja.

Koeficient obračanja sredstev  
[tem višja vrednost, tem bolje]

Kazalnik kaže razmerje med doseženimi prihodki in povprečno vloženimi sredstvi in nakazuje na dinamiko obračanja sredstev skozi prihodke. Večja vrednost kazalnika pomeni, da je subjekt uspešnejši, saj sredstva potrebujejo manj časa za konverzijo v likvidno stanje.

Kateri so parametri za določitev nefinančne (dinamične) ocene?

Parametri za določitev nefinančne (dinamične ocene) se lahko spreminjajo na mesečni pa tudi celo na dnevni ravni.

Najpomembnejši parametri za izračun nefinančne (dinamične) ocene predstavljajo:

blokade TRR (dolžina in pogostost blokad TRR),

imetništvo transakcijskega računa,

odločanje o izbrisu (nastop odločanja o izbrisu),

udeležba subjekta v sodnih sporih (udeležba v sporu bodisi kot tožeča bodisi kot tožena stranka ter velikost vtoževanih zneskov),

davčni neplačnik ali nepredlagatelj obrazcev REK (pogostost statusa davčnega neplačnika ali nepredlagatelja obrazcev REK),

plačilni indeks (zamude pri plačevanju obveznosti),

missing trader status subjekta in

prijave terjatev v insolvenčnih postopkih (velikost terjatev).

Čemu služijo bonitetne ocene?

Bonitetne ocene služijo temu, da lahko uporabnik aplikacije EBONITETE.SI oceni stopnjo tveganja poslovanja z izbranim subjektom.

Podatki, s pomočjo katerih se izračunavajo bonitetne ocene subjektov, se praviloma dnevno posodabljajo, saj je aktualnost bonitetne ocene eden izmed najpomembnejših opravil vsake bonitetne hiše.

Bonitetne ocene tako služijo uporabnikom, ki jih zanima verjetnost, ali bo njihov obstoječi oziroma potencialni poslovni partner izpolnil svoje finančne obveznosti.

Izračun bonitetne ocene je vsekakor pomemben pri izpolnjevanju pogojev za Certifikat finančne zanesljivosti. Certifikat finančne zanesljivosti, izdajatelja Prva bonitetna agencija d.o.o., velja za prvi in edini (bonitetni) certifikat v slovenskem gospodarskem prostoru, za pridobitev katerega so pogoji jasno določeni in javno objavljeni. Eden izmed pogojev je tudi ta, da ima subjekt ob izdaji certifikata, po kriterijih za določitev bonitetne ocene v aplikaciji izdajatelja Certifikata – EBONITETE.SI, bonitetno oceno 7, 8, 9 ali 10.

bonitetne-ocene-ebonitetesi
bonitetne-ocene-ebonitete.si

Bonitetne ocene na javnih razpisih

Vsemu zgoraj navedenemu je smiselno dodati še, da bonitetna ocena ne služi zgolj kot svojevrstno potrdilo, da je poslovni partner finančno zanesljiv gospodarski subjekt, temveč je dobra bonitetna ocena podjetja pogosto tudi pogoj za kandidiranje na javnih razpisih slovenskih “razpisnikov”, pri čemer velja, da številni med njimi, kot npr. Slovenski regionalno razvojni sklad, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter občasno tudi Eko sklad, pri svojih razpisih upoštevajo prav bonitetne ocene določene po metodologiji družbe Prva bonitetna agencija, d.o.o.

Če želite zmanjšati tveganje svojega poslovanja in vas zanima zanesljiva bonitetna ocena podjetja oz. kredibilne bonitetne ocene poslovnih partnerjev, potem ste na pravem mestu.

Želite dostopati do vseh podatkov poslovnih subjektov? 
Preverite naše pakete in izberite najboljšega za vaše podjetje!