CERTIFIKAT FINANČNE ZANESLJIVOSTI

Kaj je Certifikat finančne zanesljivosti?
V okviru razvoja naših postopkov in modelov za presojo bonitete, smo pri Prvi bonitetni agenciji d.o.o. razvili model, ki na podlagi bilančnih podatkov in drugih javno dostopnih poslovnih informacij, izbere tiste subjekte, za katere velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi pri njih v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.

Certifikat finančne zanesljivosti je potrdilo izdano s strani bonitetne hiše PRVA BONITETNA AGENCIJA d.o.o., ki ga lahko prejme gospodarski subjekt iz elitne skupine, ki predstavlja le 6,81 % od celotne populacije gospodarskih subjektov v Sloveniji, za katere lahko kot bonitetna hiša, na podlagi skrbno izbranih kriterijev, z vso strokovno skrbnostjo potrdimo, da:
 • gre za subjekte pri katerih sta finančni položaj in poslovanje izrazito nadpovprečna,
 • svoje poslovanje financirajo z ustreznim deležem lastnega kapitala in imajo takšno strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev glede njihove ročnosti, da ta zagotavlja likvidno tekoče poslovanje in predstavlja primerno zagotovilo njegovega solventnega finančnega položaja v srednjeročnem bodočem obdobju.
Obstoječi in bodoči poslovni partnerji imetnikov Certifikata finančne zanesljivosti lahko z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da pri slednjih, v bodočem kratkoročnem obdobju najmanj enega leta, ne bodo nastopile okoliščine, ki bi po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) terjale začetek kateregakoli insolvenčnega postopka.

Vzorčni izgled certifikata, poročila in e-znaka:

Statistike upravičencev za Certifikat
Statistične obdelave podatkovnih baz izdajatelja certifikata kažejo sledeče:
 1. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka začetka postopka stečaja, prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je
  • v prvem letu 0,022%;
  • v prvih dveh letih 0,070% in
  • v prvih treh letih 0,122%.

 2. Verjetnost, da bo pri imetniku Certifikata finančne zanesljivosti prišlo do nastopa dogodka blokade transakcijskega računa
  • za več kot 60 dni v celotnem prvem letu 0,13%;
  • za več kot 90 dni v celotnem prvem letu 0,09%;
  • za več kot 60 dni v prvih dveh letih 0,37%;
  • za več kot 60 dni v prvih treh letih 0,64% in
  • za več kot 2 dni v celotnem prvem letu 0,76%.
Zakaj je koristno pridobiti Certifikat?
Glede na okoliščine v slovenskem gospodarskem prostoru, v katerem izkušnje na področju plačilnih navad in številni insolvenčni postopki v katerih upniki izgubljajo svoje premoženje, ustvarjajo splošno vzdušje poslovnega nezaupanja in nas silijo k visoki stopnji previdnosti pri sklepanju poslov, je tudi za najboljše gospodarske subjekte lahko zelo koristno, če njihov odličen premoženjsko-finančni položaj potrdi tudi neodvisna bonitetna hiša.

Kot imetnik Certifikata izkazujete v svojem poslovnem okolju neodvisno potrjen status finančno zanesljivega gospodarskega subjekta na podlagi česar lahko vaši obstoječi in bodoči poslovni partnerji z visoko stopnjo verjetnosti predpostavljajo, da ste finančno trden in zanesljiv partner. Z imetništvom Certifikata svojim partnerjem pokažete, da sodite v elitno skupino slovenskih gospodarskih subjektov za katere velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti , da bi v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti.
Kdo in kako lahko pridobi Certifikat?
Prva bonitetna agencija izdaja certifikat v skladu s Splošnimi pogoji izdaje Certifikata finančne zanesljivosti iz katerih so razvidni tudi pogoji za pridobitev Certifikata.
Naročilo Certifikata in cenik
V skladu s Splošnimi pogoji izdaje Certifikata izdajatelj izvede presojo naročnika s katero preveri, ali ta izpolnjuje vse pogoje za pridobitev Certifikata. V kolikor naročnik pogojev ne izpolnjuje, nima z izvedbo presoje nikakršnih stroškov.

Naročnik certifikata, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev Certifikata lahko, po lastni izbiri v okviru podanega naročila, ob izdaji certifikata finančne zanesljivosti pridobi:
 • Certifikat finančne zanesljivosti v obliki listine (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),
 • e-Certifikat (enak kot v obliki listine) v e-obliki (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku),
 • e-znak Certifikata kot elektronski znak Certifikata v elektronski obliki, ki ga lahko imetnik uporablja na svojih spletnih straneh ob nadzoru izdajatelja in
 • Poročilo k Certifikatu v obliki listine in/ali v elektronski obliki s podatki o Certifikatu, imetniku Certifikata, njegovem poslovanju, in kriterijih ki jih za pridobitev Certifikata izpolnjuje (na voljo v slovenskem in angleškem jeziku).

Cenik – Certifikat finančne zanesljivosti
I. Presoja subjekta in izdaja certifikata *
Certifikat v obliki listine (SLO) 250,00 €
ALI
e-Certifikat (enak kot v obliki listine ) v elektronski (pdf) obliki (SLO) 200,00 €

II. Dodatki k certifikatu - opcijsko **
Certifikat v obliki listine (v angleščini) 30,00 €
Poročilo k certifikatu v obliki listine (v slovenščini ali v angleščini) 50,00 €
Poročilo k certifikatu v elektronski obliki (v slovenščini ali v angleščini) 20,00 €
e-znak certifikata v e-obliki (v slovenščini ali v angleščini) 30,00 €
e-Certifikat v e (pdf)-obliki (kot priloga Certifikatu v obliki listine) (v slovenščini ali v angleščini) 20,00 €

* Obvezno je naročilo ene od dveh kategorij iz sklopa I. – Presoja subjekta in izdaja certifikata.
** V primeru naročila pozicij iz sklopa II. v obeh jezikih, je naročnik upravičen do popusta v višini 25% na cene za pozicije v sklopu II.

Vse cene so podane v EUR brez vračunanega DDV.Za naročilo Certifikata izpolnite naročilnico.

V primeru, da želite le preveriti ali vi izpolnjujete pogoje za pridobitev Certifikata finančne zanesljivosti, nam posredujte naročilo preverbe.

Podpisano in izpolnjeno naročilnico nam pošljite na naš e- naslov info@ebonitete.si ali po pošti na naslov Prva bonitetna agencija d.o.o., Podružnica Limbuš, Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš.
OMV Slovenija d.o.o. – Referenčni imetnik Certifikata finančne zanesljivosti
Ob prejemu Certifikata finančne zanesljivosti izdajatelja Prve bonitetne agencije je generalna direktorica OMV Slovenija d.o.o. Vanja Lombar tako povzela svoja razmišljanja:

Nadpovprečna finančna uspešnost in zanesljivost na vseh področij delovanja spadata med naše glavne cilje. Certifikat finančne zanesljivosti Prve bonitete agencije pomeni potrditev tega, za kar si v OMV Slovenija vseskozi prizadevamo. To priznanje je za nas potrditev, da delamo dobro in je hkrati referenca, saj gre za neodvisno strokovno mnenje. S priznanjem našim obstoječim in potencialnim poslovnim parterjem sporočamo, da je OMV Slovenija zanesljiv ter kredibilen sogovornik na poslovnem parketu.

BTC d.d. – Referenčni imetnik Certifikata finančne zanesljivosti
Ponosni smo na svoje dosežke, ki naše podjetje uvrščajo med najuspešnejša podjetja v Sloveniji. Še posebej smo veseli dejstva, da nam lahko to potrdi tudi neodvisna zunanja bonitetna hiša.

Imetništvo Certifikata finančne zanesljivosti izdajatelja Prve bonitetne agencije d.o.o. nas uvršča v ožjo skupino nadpovprečno uspešnih podjetij in finančno najzanesljivejših poslovnih partnerjev v Sloveniji. Certifikat nam pomeni tako priznanje za naše opravljeno delo kot vzpodbudo za doseganje visoko zastavljenih ciljev v prihodnosti. Zavedamo se, da je zadovoljstvo naših kupcev pogojeno z našo kredibilnostjo v odnosu tako do kupcev samih kot tudi do naših dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Temeljna predpostavka takšnih odnosov je ravno finančna zanesljivost o kateri priča Certifikat, ki smo ga pridobili in nanj smo ponosni.

Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov