Seznam dejavnosti po SKD
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
U
V
Z
Ž
N77.290 - Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup K66.220 - Dejavnost zavarovalniških agentov
N77.390 - Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup K65.120 - Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
N77.320 - Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup K65.110 - Dejavnost življenjskega zavarovanja
N77.310 - Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup O84.240 - Dejavnosti za javni red in varnost
N77.110 - Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup S96.040 - Dejavnosti za nego telesa
N77.330 - Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup E38.310 - Demontaža odpadnih naprav
N77.400 - Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del D35.130 - Distribucija električne energije
N77.210 - Dajanje športne opreme v najem in zakup J59.130 - Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
N77.120 - Dajanje tovornjakov v najem in zakup D35.220 - Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
N77.220 - Dajanje videokaset in plošč v najem Q88.910 - Dnevno varstvo otrok
N77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup C13.300 - Dodelava tekstilij
N77.350 - Dajanje zračnih plovil v najem in zakup A01.420 - Druga govedoreja
R91.012 - Dejavnost arhivov N78.300 - Druga oskrba s človeškimi viri
I55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov I56.290 - Druga oskrba z jedmi
R91.040 - Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot H53.200 - Druga poštna in kurirska dejavnost
I55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve C25.619 - Druga površinska in toplotna obdelava kovin
S94.999 - Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij C10.390 - Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
U99.000 - Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles D35.119 - Druga proizvodnja električne energije
K64.910 - Dejavnost finančnega zakupa F43.990 - Druga specializirana gradbena dela
T97.000 - Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem G47.789 - Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
K64.200 - Dejavnost holdingov G47.190 - Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
I55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov G47.290 - Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
Q88.991 - Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij G47.990 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
R92.001 - Dejavnost igralnic F43.390 - Druga zaključna gradbena dela
S94.991 - Dejavnost invalidskih organizacij M71.129 - Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Q88.101 - Dejavnost invalidskih podjetij I55.209 - Druge nastanitve za krajši čas
N82.200 - Dejavnost klicnih centrov R93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
R91.011 - Dejavnost knjižnic K66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
R93.291 - Dejavnost marin K66.290 - Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
R91.020 - Dejavnost muzejev M69.103 - Druge pravne dejavnosti
Q87.100 - Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego S96.090 - Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Q87.200 - Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb R93.190 - Druge športne dejavnosti
Q87.300 - Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb J61.900 - Druge telekomunikacijske dejavnosti
O84.300 - Dejavnost obvezne socialne varnosti J62.090 - Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
M73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij Q86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
N79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj K64.990 - Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
K65.300 - Dejavnost pokojninskih skladov C32.990 - Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
S94.920 - Dejavnost političnih organizacij N82.990 - Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
S94.110 - Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj M74.900 - Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N79.110 - Dejavnost potovalnih agencij P85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
K65.200 - Dejavnost pozavarovanja N81.220 - Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
S96.010 - Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic K64.190 - Drugo denarno posredništvo
N78.100 - Dejavnost pri iskanju zaposlitve Q88.999 - Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
S94.200 - Dejavnost sindikatov J63.990 - Drugo informiranje
K64.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov F43.290 - Drugo inštaliranje pri gradnjah
R93.292 - Dejavnost smučarskih centrov J58.290 - Drugo izdajanje programja
M70.210 - Dejavnost stikov z javnostjo K64.920 - Drugo kreditiranje
S94.120 - Dejavnost strokovnih združenj M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
R93.120 - Dejavnost športnih klubov B08.990 - Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
J63.910 - Dejavnost tiskovnih agencij Q88.109 - Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
M70.100 - Dejavnost uprav podjetij Q87.900 - Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
S94.910 - Dejavnost verskih organizacij C18.120 - Drugo tiskanje
P85.530 - Dejavnost vozniških šol J58.190 - Drugo založništvo
R93.210 - Dejavnost zabaviščnih parkov
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov