Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
11. junija, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Regijska statistika maj 2015

V maju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti. začetih skupaj 89 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski regiji (31), podravski regiji (20) in jugovzhodni Sloveniji (10).
Deli s prijatelji

Začeti insolvenčni postopki po slovenskih regijah

V maju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki) začetih skupaj 89 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov (insolventnost) je začetih v osrednjeslovenski regiji (31), podravski regiji (20) in jugovzhodni Sloveniji (10). Realnejšo podobo o pogostosti začetkov insolvenčnih postopkov po slovenskih regijah podaja primerjava podatkov o začetih postopkih glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji. Tako primerjave po absolutnih številih začetih postopkov kot relativne primerjave glede na velikost regije po številu registriranih subjektov, so podane v spodnjih prikazih:

insolventnost-regijska-statistika-maj-2015

Podani podatki kažejo, da so v maju 2015 insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v jugovzhodni Sloveniji ( 1,3 začetih postopkov na 000 subjektov, sledita pa ji podravska ( 1,0 ) in primorsko-notranjska regija z 0,9 začetih postopkov na 000 gospodarskih subjektov. V mesecu maju je relativno najmanj začetih insolvenčnih postopkov bilo v goriški, gorenjski in savinjski regiji. Grafične preglednice s podatki o absolutnem in relativnem številu začetih insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi subjekti po posameznih regijah za obdobje od začetka leta do konca meseca maja so podane v nadaljevanju:

insolventnost-regijska-statistika-zacetek-leta-do-maj-2015

V kumulativnem obdobju je, po pričakovanju, največje število postopkov začetih v največji osrednjeslovenski regiji (198), glede na število gospodarskih subjektov pa je število začetih insolvenčnih postopkov najvišje v podravski, savinjski in pomurski regiji, najnižje pa v goriški, gorenjski in primorsko-notranjski regiji.

Poslovni register po slovenskih regijah

Na dan 31.05.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 224 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem. Od skupnih 1.604 vpisov in 1.380 izbrisov v poslovnem registru, je razumljivo največje število opravljeno v osrednjeslovenski regiji ( 606 vpisov in 427 izbrisov ), sledijo pa ji podravska, savinjska in gorenjska regija. Najmanjše število vpisov v poslovnem registru v maju 2015 je opravljeno v zasavski regiji. Realnejšo primerjavo dogajanja v poslovnem registru po regijah podaja primerjava vpisov in izbrisov glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji, ki kaže, da je v maju 2015 relativno število vpisov najvišje v primorsko-notranjski ( 13,7 vpisov na 000 registriranih subjektov ) in najnižje v posavski regiji ( 7,3 vpisov na 000 registriranih subjektov ).

poslovni-register-vpis-izpis-gospodarski-subjekti-maj-2015

Grafične preglednice s podatki o absolutnem in relativnem številu vpisov in izbrisov gospodarskih subjektov v poslovnem registru po posameznih regijah za obdobje od začetka leta do konca meseca maja so podane v nadaljevanju:

poslovni-register-vpis-izpis-gospodarski-subjekti-zacetek-leta-maj-2015

Podatki o prispevku posamezne regije k povečanju skupnega števila gospodarskih subjektov v Sloveniji , v absolutnih številkah prirasta kot tudi glede na število obstoječih registriranih subjektov in tako za tekoči mesec kot za obdobje od začetka leta, so podani v sledečih prikazih:

prirast-stevila-gospodarski-subjekti-maj-2015

Transakcijski računi in blokade po regijah

Po zadnjih podatkih iz javnih podatkovnih baz, je na zadnji dan minulega meseca tj. 31.05.2015 v Sloveniji imelo odprt najmanj eden transakcijski račun (TRR) 139.408 gospodarskih subjektov, 13.458 pa je bilo takšnih, ki niso imeli odprtega TRR. V navedeni nabor so všteti le gospodarski subjekti ( tj. gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki ), ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov. Brez računa odprtega v Sloveniji torej posluje kar 8,80 % subjektov.

Število subjektov, ki poslujejo brez računa v Sloveniji po regijah in relativno, glede na število subjektov v regiji, podajamo v spodnjih pregledih:

trr-racuni-blokade-regije

Po podanih podatkih, glede na število subjektov v regiji, posluje največ subjektov brez bančnega računa v pomurski regiji ( 108,2 na 1.000 subjektov ), sledijo pa ji osrednjeslovenska in posavska regija. Najmanj subjektov brez računa, glede na število vseh, posluje v goriški, koroški in gorenjski regiji.

Na dan 31.05.2015 je imelo blokirane TRR 9.660 subjektov kar je za ca. 7,5 % več kot pred enim mesecem, za 3,8 % več kot pred enim letom in za 15,5 % več kot ob začetku leta. Najobčutnejša relativna rast števila subjektov z blokiranimi računi, glede na stanje ob začetku tega leta je zaznana v zasavski regiji, kjer se je število blokiranih subjektov na zadnji dan v mesecu povečalo kar za 50,8 % in v obalno-kraški regiji, kjer je število blokiranih subjektov glede na stanje ob začetku leta višje za 28,2 %. Najnižja rast relativnega števila blokiranih subjektov glede na začetek tega leta je zaznan v savinjski regiji, kjer je število blokiranih subjektov višje za nižje za 3,5 % in pa v koroški regiji, kjer je število blokiranih subjektov višje za 7,5 % glede na stanje ob začetku leta.

trr-racuni-blokade-regije-konec-maja-zacetek-leta-2015

Podatki o relativnem številu blokad ( na 000 subjektov ) kažejo, da je konec maja 2015 relativno največ blokiranih subjektov v pomurski regiji (83,2 na 000 subjektov), sledijo pa ji posavska regija (78,0 na 000 subjektov) in podravska regija (74,6 na 000 subjektov). Relativno najmanjše število blokiranih subjektov ima primorsko-notranjska regija (50,0 na 000 subjektov).

Med subjekti, ki so na dan 31.05.2015 imeli blokiran TRR je večina takšnih, ki po določilih 2. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zapadejo pod domnevo insolventnosti, saj so njihovi računi neprekinjeno blokirani 60 ali več dni, ali pa so s prekinitvami blokirani več kot 60 dni v 90 dnevnem obdobju. Skupaj je bilo v Sloveniji na dan 31.05.2015 6.646 subjektov, ki so zapadli pod domnevo insolventnosti, niso pa v katerem od insolvenčnih postopkov. Povprečen delež takšnih subjektov med vsemi, ki so imeli blokiran TRR na dan 31.05.2015 je ca 69 %, po posameznih regijah pa se ta delež giblje med 63,5 % v osrednjeslovenski regiji in 75,9 % v savinjski regiji.

stevilo-blokiranih-gospodarski-subjekti-domneva-insolventnosti-maj-2015

 *Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 06.06.2015, baza TRR 08.06.2015 in baza insolvenčnih postopkov 08.06.2015.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
12. julija, 2023