Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
23. marca, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Regijska statistika februar 2015

V februarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti začetih skupaj 112 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največji delež insolvenčnih postopkov je začetih v podravski in osrednjeslovenski regiji.
Deli s prijatelji

Začeti insolvenčni postopki po slovenskih regijah

V februarju 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki) začetih skupaj 112 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v podravski in osrednjeslovenski regiji (v obeh po 25 postopkov) ter v savinjski regiji (24 postopkov).

Realnejšo podobo o pogostosti začetkov insolvenčnih postopkov po slovenskih regijah podaja primerjava podatkov o začetih postopkih glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji. Tako primerjave po absolutnih številih začetih postopkov kot relativne primerjave glede na velikost regije po številu registriranih subjektov, so podane v spodnjih prikazih:

zaceti-insolvencni-postopki-februar-2015

Podani podatki kažejo, da so v februarju 2015 insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v pomurski regiji (1,6 začetih postopkov na 000 subjektov), sledita pa ji savinjska (1,5) in zasavska z 1,4 začetih postopkov na 000 gospodarskih subjektov. V mesecu februarju ni bilo začetih insolvenčnih postopkov v primorsko-notranjski in spodnjeposavski regiji. Grafične preglednice s podatki o absolutnem in relativnem številu začetih insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi subjekti po posameznih regijah za obdobje od začetka leta do konca meseca februarja so podane v nadaljevanju:

zaceti-insolvencni-postopki-zacetek-leta-februar-2015

V kumulativnem obdobju je, po pričakovanju, največje število postopkov začetih v največji osrednjeslovenski regiji (73), glede na število gospodarskih subjektov pa je število začetih insolvenčnih postopkov najvišje v podravski, savinjski in pomurski regiji, najnižje pa v goriški in primorsko-notranjski regiji.

Poslovni register po slovenskih regijah

Na dan 28.02.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 645 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem. Od skupnih 1.779 vpisov in 1.134 izbrisov v poslovnem registru, je razumljivo največje število opravljeno v osrednjeslovenski regiji (679 vpisov in 377 izbrisov), sledijo pa ji podravska, gorenjska in obalno kraška regija. Najmanjše število vpisov v poslovnem registru v februarju 2015 je opravljeno v primorsko notranjski regiji. Realnejšo primerjavo dogajanja v poslovnem registru po regijah podaja primerjava vpisov in izbrisov glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji, ki kaže, da je v februarju 2015 relativno število vpisov najvišje v obalno kraški regiji (14,3 vpisov na 000 registriranih subjektov) in najnižje v primorsko notranjski regiji (7,4 vpisov na 000 registriranih subjektov).

stevilo-vpis-izbris-gospodarskih-subjektov-februar-2015

V obdobju od začetka leta do konca februarja je relativno število vpisov najvišje v obalno-kraški in zasavski regiji, najnižje pa v primorsko notranjski regiji. Podatki o prispevku posamezne regije k povečanju skupnega števila gospodarskih subjektov v Sloveniji, v absolutnih številkah prirasta kot tudi glede na število obstoječih registriranih subjektov in tako za tekoči mesec kot za obdobje od začetka leta, so podani v sledečih prikazih:

prirast-stevila-gospodarski-subjekti-februar-2015

Transakcijski računi in blokade po regijah

Po zadnjih podatkih iz javnih podatkovnih baz, je na zadnji dan minulega meseca tj. 28.02.2015 v Sloveniji imelo odprt najmanj eden transakcijski račun (TRR) 138.060 gospodarskih subjektov, 13.079 pa je bilo takšnih, ki niso imeli odprtega TRR. V navedeni nabor so všteti le gospodarski subjekti (tj. gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki), ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov. Brez računa odprtega v Sloveniji torej posluje kar 8,65 % subjektov. Število subjektov, ki poslujejo brez računa v Sloveniji po regijah in relativno, glede na število subjektov v regiji, podajamo v spodnjih pregledih:

stevilo-gospodarskih-subjektov-brez-trr-konec-februarja-2015

Po podanih podatkih, glede na število subjektov v regiji, posluje največ subjektov brez bančnega računa v pomurski regiji (109,4 na 1.000 subjektov), sledijo pa ji osrednjeslovenska in spodnjeposavska regija. Najmanj subjektov brez računa, glede na število vseh, posluje v goriški, koroški in gorenjski regiji.

Na dan 28.02.2015 je imelo blokirane TRR 8.311 subjektov kar je za ca. 10 % manj kot pred enim mesecem, za 12 % manj kot pred enim letom in za 1 % manj kot ob začetku leta. Najobčutnejša relativna rast števila subjektov z blokiranimi računi, glede na stanje ob začetku tega leta je zaznana v zasavski regiji, kjer se je število blokiranih subjektov na zadnji dan v mesecu povečalo kar za 37 % in v primorski regiji, kjer je število blokiranih subjektov glede na stanje ob začetku leta višje za 19 %.

Najnižja rast oziroma najvišji padec relativnega števila blokiranih subjektov glede na začetek tega leta je zaznan v koroški regiji, kjer je število blokiranih subjektov nižje za 5,2 % in pa v osrednjeslovenski regiji, kjer je število blokiranih subjektov nižje za 4,8 % glede na stanje ob začetku leta.

stevilo-blokiranih-gopodarskih-subjektov-zacetek-leta-konec-februarja-2015

Podatki o relativnem številu blokad (na 000 subjektov) kažejo, da je konec februarja 2015 relativno največ blokiranih subjektov v pomurski regiji (73,5 na 000 subjektov), sledijo pa ji savinjska regija (71,1 na 000 subjektov) in spodnjeposavska regija (65,7 na 000 subjektov). Relativno najmanjše število blokiranih subjektov ima gorenjska regija (43,2 na 000 subjektov).

Med subjekti, ki so na dan 28.02.2015 imeli blokiran TRR je večina takšnih, ki po določilih 2. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zapadejo pod domnevo insolventnosti, saj so njihovi računi neprekinjeno blokirani 60 ali več dni, ali pa so s prekinitvami blokirani več kot 60 dni v 90 dnevnem obdobju.

stevilo-blokiranih-gopodarskih-subjektov-konec-februarja-2015
V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.
*Podatki v tem poročilu so povzeti po bazah podatkov, ki so ažurirane: poslovni register 14.03.2015, baza TRR 17.03.2015 in baza insolv.postopkov 17.03.2015

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
16. avgusta, 2023