Dobrodošli na prenovljeni spletni strani EBONITETE.SI
13. maja, 2015
(1 ocene)
Ocena: 5

Regijska statistika april 2015

Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski (49), podravski (18) in savinjski regiji (15). Na dan 30.04.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 824 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem.
Deli s prijatelji

Začeti insolvenčni postopki po slovenskih regijah

V aprilu 2015 je v Sloveniji nad gospodarskimi subjekti (gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki) začetih skupaj 126 postopkov stečaja, prisilne poravnave in postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Največje število insolvenčnih postopkov je začetih v osrednjeslovenski (49), podravski (18) in savinjski regiji (15). Realnejšo podobo o pogostosti začetkov insolvenčnih postopkov po slovenskih regijah podaja primerjava podatkov o začetih postopkih glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji. Tako primerjave po absolutnih številih začetih postopkov kot relativne primerjave glede na velikost regije po številu registriranih subjektov, so podane v spodnjih prikazih:

insolventnost-regijska-statistika-april-2015

Podani podatki kažejo, da so v aprilu 2015 insolvenčni postopki, glede na registrirano število subjektov v regiji, najbolj pogosti v spodnjeposavski regiji 1,1 začetih postopkov na 000 subjektov, sledita pa ji jugovzhodna Slovenija (1,1) in savinjska regija z 0,9 začetih postopkov na 000 gospodarskih subjektov. V mesecu aprilu je relativno najmanj začetih insolvenčnih postopkov bilo v koroški, zasavski in pomurski regiji.

Grafične preglednice s podatki o absolutnem in relativnem številu začetih insolvenčnih postopkov nad gospodarskimi subjekti po posameznih regijah za obdobje od začetka leta do konca meseca aprila so podane v nadaljevanju:

insolventnost-regijska-statistika-zacetek-leta-do-april-2015

V kumulativnem obdobju je, po pričakovanju, največje število postopkov začetih v največji osrednjeslovenski regiji (167), glede na število gospodarskih subjektov pa je število začetih insolvenčnih postopkov najvišje v savinjski, podravski in pomurski regiji, najnižje pa v primorsko-notranjski in goriški regiji.

Poslovni register po slovenskih regijah

Na dan 30.04.2015 poslovni register v Sloveniji beleži za 824 več novoustanovljenih podjetij in samostojnih podjetnikov kot pred enim mesecem. Od skupnih 1.945 vpisov in 1.121 izbrisov v poslovnem registru, je razumljivo največje število opravljeno v osrednjeslovenski regiji (699 vpisov in 379 izbrisov), sledijo pa ji podravska, savinjska in gorenjska regija.

Najmanjše število vpisov v poslovnem registru v aprilu 2015 je opravljeno v zasavski regiji. Realnejšo primerjavo dogajanja v poslovnem registru po regijah podaja primerjava vpisov in izbrisov glede na skupno število registriranih subjektov v posamezni regiji, ki kaže, da je v aprilu 2015 relativno število vpisov najvišje v obalno-kraški (15,0 vpisov na 000 registriranih subjektov) in najnižje v koroški regiji (9,7 vpisov na 000 registriranih subjektov).

poslovni-register-vpis-izpis-gospodarski-subjekti-april-2015

Grafične preglednice s podatki o absolutnem in relativnem številu vpisov in izbrisov gospodarskih subjektov v poslovnem registru po posameznih regijah za obdobje od začetka leta do konca meseca april so podane v nadaljevanju:

poslovni-register-vpis-izpis-gospodarski-subjekti-zacetek-leta-april-2015

V obdobju od začetka leta do konca aprila je relativno število vpisov najvišje v obalno-kraški in zasavski regiji, najnižje pa v koroški in primorsko notranjski regiji. Podatki o prispevku posamezne regije k povečanju skupnega števila gospodarskih subjektov v Sloveniji , v absolutnih številkah prirasta kot tudi glede na število obstoječih registriranih subjektov in tako za tekoči mesec kot za obdobje od začetka leta, so podani v sledečih prikazih:

prirast-stevila-gospodarski-subjekti-april-2015

prirast-stevila-gospodarski-subjekti-zacetek-leta-april-2015

Transakcijski računi in blokade po regijah Po zadnjih podatkih iz javnih podatkovnih baz, je na zadnji dan minulega meseca tj. 30.04.2015 v Sloveniji imelo odprt najmanj eden transakcijski račun (TRR) 139.158 gospodarskih subjektov, 13.448 pa je bilo takšnih, ki niso imeli odprtega TRR. V navedeni nabor so všteti le gospodarski subjekti (tj. gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki), ki niso v katerem od insolvenčnih postopkov. Brez računa odprtega v Sloveniji torej posluje kar 8,81 % subjektov. Število subjektov, ki poslujejo brez računa v Sloveniji po regijah in relativno, glede na število subjektov v regiji, podajamo v spodnjih pregledih:

trr-racuni-blokade-regije-april-2015Po podanih podatkih, glede na število subjektov v regiji, posluje največ subjektov brez bančnega računa v pomurski regiji ( 110,5 na 1.000 subjektov ), sledijo pa ji osrednjeslovenska in spodnjeposavska regija. Najmanj subjektov brez računa, glede na število vseh, posluje v goriški, koroški in gorenjski regiji. Na dan 30.04.2015 je imelo blokirane TRR 8.546 subjektov kar je za ca. 3,5% več kot pred enim mesecem, za 1,8 % več kot pred enim letom in za 2,2 % več kot ob začetku leta. Najobčutnejša relativna rast števila subjektov z blokiranimi računi, glede na stanje ob začetku tega leta je zaznana v zasavski regiji, kjer se je število blokiranih subjektov na zadnji dan v mesecu povečalo kar za 35,5% ter v spodnjeposavski in primorski regiji, kjer je število blokiranih subjektov glede na stanje ob začetku leta višje za 19,4%. Najnižja rast oziroma najvišji padec relativnega števila blokiranih subjektov glede na začetek tega leta je zaznan v gorenjski regiji, kjer je število blokiranih subjektov nižje za 7,8% in pa v koroški regiji, kjer je število blokiranih subjektov nižje za 7,5% glede na stanje ob začetku leta.

rr-racuni-blokade-regije-konec-aprila-zacetek-leta-2015

Podatki o relativnem številu blokad (na 000 subjektov) kažejo, da je konec aprila 2015 relativno največ blokiranih subjektov v pomurski regiji (77,7 na 000 subjektov), sledijo pa ji spodnjeposavska regija (73,3 na 000 subjektov) in savinjska regija (68,9 na 000 subjektov). Relativno najmanjše število blokiranih subjektov ima gorenjska regija (41,6 na 000 subjektov).

stevilo-blokiranih-gospodarski-subjekti-domneva-insolventnosti-april-2015

Med subjekti, ki so na dan 30.04.2015 imeli blokiran TRR je večina takšnih, ki po določilih 2. alineje 1. točke drugega odstavka 14. člena ZFPPIPP zapadejo pod domnevo insolventnosti, saj so njihovi računi neprekinjeno blokirani 60 ali več dni, ali pa so s prekinitvami blokirani več kot 60 dni v 90 dnevnem obdobju. Skupaj je bilo v Sloveniji na dan 30.04.2015 6.675 subjektov, ki so zapadli pod domnevo insolventnosti, niso pa v katerem od insolvenčnih postopkov. Povprečen delež takšnih subjektov med vsemi, ki so imeli blokiran TRR na dan 30.04.2015 je ca 78%, po posameznih regijah pa se ta delež giblje med 73,8% v osrednjeslovenski regiji in 83,1% v koroški regiji.

V kolikor vas zanima več o tematiki insolventnosti, vas vabimo k branju prispevka “Insolventnost ali nelikvidnost podjetja“.

Oceni članek

Ocena: 0 / 5. 0

Podobne teme

financna-statistika-za-mesec-junij-2024-ebonitete.si
Vpogled v podatke: neplačniki davkov FURS, nepredlagatelji REK obrazcev in nakazila v tvegane države....
17. julija, 2024
poslovna-statistika-mesec-jun-2024-ebonitetesi
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
3. julija, 2024
bonitetna-analiza-poslovanja-podjetja-ebonitetesi
Bonitetna analiza poslovanja podjetja vam omogoča vpogled v poslovanje vsakega poslovnega partnerja, s čimer lahko bistveno omejite tveganje neplačila....
10. avgusta, 2021
kako-so-poslovali-partnerji-2023
Ekipa EBONITETE.SI smo za naše naročnike sistematično in analitično obdelali finančne podatke iz zadnjih bilanc slovenskih poslovnih subjektov....
10. maja, 2023
certifikat-financne-zanesljivosti-premium-ebonitetesi
Certifikat finančne zanesljivosti predstavlja potrdilo o finančni zanesljivosti elitne skupine gospodarskih subjektov v Sloveniji....
16. maja, 2024
poslovna-statistika-mesec-september-2023-ebonitete.si
Vpogled v podatke: začete in zaključene blokade, vpisi in izbrisi ter začeti in končani insolvenčni postopki....
4. oktobra, 2023