Splošni pogoji o uporabi spletne aplikacije EBONITETE.SI

Imetnik spletne aplikacije

Imetnik spletne aplikacije je družba PRVA BONITETNA AGENCIJA, družba za oceno in izdelavo bonitetnih informacij, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 9A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).

Opredelitev pojmov

  • Ponudnik je Prva bonitetna agencija d.o.o.
  • Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno aplikacijo EBONITETE.SI
  • EBONITETE.SI je spletna aplikacija

Vsebina splošnih pogojev

Ti splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti ponudnika ter uporabnika, delovanje spletne aplikacije EBONITETE.SI ter uporabo podatkov in storitev, ki so zajeti v spletni aplikaciji EBONITETE.SI.

Dostop do spletne aplikacije EBONITETE.SI

Ponudnik skrbi za to, da je spletna aplikacija EBONITETE.SI uporabnikom dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. V primeru rednih in nujnih vzdrževalnih del ima ponudnik pravico do krajših ali daljših ustavitev dostopa do spletne aplikacije EBONITETE.SI, vendar praviloma le ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh.

Ponudnik v okviru razvoja spletne aplikacije EBONITETE.si nenehno nadgrajuje, izboljšuje in spreminja njeno funkcionalnost. V posledici tega ponudnik uporabnikom ne jamči za nespremenljivost oziroma za trajno zagotavljanje določene funkcionalnosti spletne aplikacije EBONITETE.si. Prav tako lahko ponudnik kadarkoli določeno funkcionalnosti spletne aplikacije EBONITETE.si ali spremeni ali ukine, če je k temu zavezan na podlagi prisilnega predpisa ali oblastvenega akta.

Registracija uporabnika v spletno aplikacijo EBONITETE.SI in trajanje naročniškega razmerja

Za dostop do spletne aplikacije EBONITETE.SI mora uporabnik s ponudnikom skleniti naročniško razmerje, torej pravilno izpolniti in podpisati naročilnico ali skleniti pogodbo. Naročilnica je obvezujoča in nepreklicna. Ponudnik bo v roku dveh delovnih dni od prejema pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice ali pogodbe uporabniku poslal uporabniško ime in geslo, in sicer ali priporočeno s povratnico ali pa po elektronski pošti, s katerim bo lahko neomejeno dostopal v spletno aplikacijo EBONITETE.SI, pri čemer mu bodo na voljo vsi podatki in informacije, ki jih spletna aplikacija EBONITETE.SI ponuja za sklenjen naročniški paket. Za začetek naročniškega razmerja šteje prvi delovni dan po prejemu uporabniškega imena in gesla. Naročniško razmerje na spletno aplikacijo EBONITETE.SI je sklenjeno za obdobje 12 mesecev in se ob izteku obdobja vsakič samodejno podaljša za obdobje nadaljnjih 12 mesecev. Če želi uporabnik naročniško razmerje na spletno aplikacijo EBONITETE.SI prekiniti, mora o tem pisno obvestiti ponudnika najkasneje 30 dni pred iztekom naročniškega obdobja. V kolikor uporabnik ponudnika o želji po prekinitvi naročniškega pisno obvesti prepozno, tj. v manj kot 30 dneh pred iztekom naročniškega obdobja, se naročniško razmerje podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, po poteku teh 12 mesecev pa preneha, brez da bi moral uporabnik ponudniku ponovno poslati odpoved.

Zamenjava uporabniškega imena in gesla

Uporabnik se zaveže, da bo dobljeno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in da ga bodo uporabljale le pooblaščene osebe. V primeru, da uporabniško ime in geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba, je uporabnik ponudniku odškodninsko odgovoren. Če uporabnik sumi, da geslo uporablja tretja, nepooblaščena oseba, mora o tem takoj obvestiti ponudnika, ki bo uporabniku nemudoma brezplačno dodelil novo geslo. Vse morebitne ostale stroške, ki bi nastali z zamenjavo gesla, nosi uporabnik.

Uporabniki spletne aplikacije EBONITETE.SI

Spletna stran in spletna aplikacija EBONITETE.SI so zasebna last. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka preko teh spletnih strani, mora biti v skladu s temi splošnimi pogoji. Uporabnik se zavezuje, da bo podatke in informacije, ki jih bo pridobil s spletno aplikacijo EBONITETE.SI, uporabljal izključno za svoje namene in jih ne bo brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika posredoval tretjim osebam. V nasprotnem primeru je uporabnik ponudniku odškodninsko odgovoren. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh spletnih strani je strogo prepovedano. Uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, izpeljevati ali na kakršen koli način izkoriščati katere koli vsebine ali podatka spletne strani oziroma spletne aplikacije EBONITETE.SI, niti delno niti v celoti. Uporabnik lahko samo z namenom lastne uporabe prevzame, izpiše in hrani vsebine spletne strani oziroma spletne aplikacije EBONITETE.SI.

Uporabnik lahko uporablja avtorske vsebine (medijske objave) samo na način, da jih pogledajo na računalniku, tablici ali mobilnem telefonu. V izogib dvomu ni dovoljena javna priobčitev in posredovanje objav izven portala EBONITETE.SI.

Oprema

Uporabnik je sam odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso strojno in programsko opremo, ki jo uporablja pri dostopu in uporabi spletne aplikacije EBONITETE.SI. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo na uporabnikovi opremi, ki bi nastala kot posledica uporabe spletne strani in spletne aplikacije EBONITETE.SI. Uporabnik je tudi odgovoren za pravilno uporabo komunikacijskega omrežja v skladu s predpisi. Ponudnik je dolžan zagotoviti ustrezno računalniško in drugo tehnično opremo samo in zgolj na svoji strani in ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi nepravilne ali nedovoljene uporabe opreme.

Cenik, stroški storitev in račun za spletno aplikacijo EBONITETE.SI

Cenik sprejema ponudnik in je sestavni del teh splošnih pogojev. Vsakokratni veljavni cenik je dostopen na www.ebonitete.si. Uporabnik bo na podlagi naročilnice ali pogodbe plačeval naročnino spletne aplikacije EBONITETE.SI v višini in pod pogoji, ki so določeni v ceniku storitev EBONITETE.SI ter v skladu s podpisano naročilnico oz. pogodbo. Vse cene so v evrih, brez vključenega DDV.

Ponudnik uporabniku zaračuna naročnino za uporabo spletne aplikacije EBONITETE.SI in uporabniku izstavi ter pošlje račun. Uporabnik se zaveže, da bo izstavljen račun poravnal v roku 8 dni od prejema le-tega. V primeru zamude plačila računa je upravitelj upravičen zaračunati zakonske zamudne obresti, stroške opominjanja, kakor tudi vse morebitne stroške izvensodne ali sodne izterjave (odvetniški stroški, sodni stroški in podobno). V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom računa, mu lahko ponudnik takoj vse do popolnega plačila onemogoči dostop do spletne aplikacije EBONITETE.SI. Čas, ko je naročniku onemogočen dostop do spletne aplikacije EBONITETE.SI, v ničemer ne vpliva na trajanje naročniškega razmerja in se všteva v obdobje naročniškega razmerja.
Uporabnik se zavezuje, da bo prejeti račun za naročnino za spletno aplikacijo EBONITETE.SI plačeval z virmanom direktno na transakcijski račun ponudnika.

Pomoč uporabniku pri uporabi EBONITETE.SI

Pri uporabi spletne aplikacije EBONITETE.SI nudi ponudnik uporabniku brezplačno pomoč in svetovanje preko telefona, faksa ali elektronske pošte.

Odgovornost ponudnika spletne aplikacije EBONITETE.SI

Ponudnik ne jamči za točnost, popolnost, ažurnost, kakovost ali celovitost podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni aplikaciji EBONITETE.SI. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz uporabe podatkov iz spletne aplikacije EBONITETE.SI ali iz uporabne prikazane bonitetne ocene poslovnih subjektov. Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za neposredno, posredno, posebno ali kakršnokoli drugo škodo (npr.: všteta je škoda brez omejitve, zaradi izgube poslovnega dobička, zaradi prekinitve poslovanja, zaradi začetek poslovanja ali zaradi izgube poslovnih informacij, ipd.), ki bi je utrpel uporabnik ob oziroma zaradi uporabe podatkov in drugih vsebin, ki se objavljajo na spletni strani oziroma spletni aplikaciji EBONITETE.SI.
V okviru spletne aplikacije EBONITETE.SI se za poslovne subjekte prikazuje tudi bonitetna ocena, ki se izračuna z določenimi matematičnimi izračuni podatkov iz bilanc poslovnih subjektov ter drugih dostopnih podatkovnih baz. Bonitetna ocena je zgolj orientacijske narave, ponudnik ne jamči za njeno pravilnost in uporabnost ter ne prevzema nikakršne posredne ali neposredne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala zaradi njene uporabe.
Ponudnik ne jamči za celovitost, točnost in ažurnost objavljenih podatkov o prijavah v insolvenčnih postopkih ter ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.
Ponudnik ni odgovoren za nezmožnost dostopa do spletne aplikacije EBONITETE.SI, ki bi nastala zaradi razlogov na strani podjetja, ki je ponudnikov dobavitelj dostopa do spleta. Ponudnik uporabnikom ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi jim nastala zaradi tehničnih težav pri delovanju spletne aplikacije EBONITETE.SI ali zaradi prenehanja delovanja spletne aplikacije EBONITETE.SI.

Spreminjanje splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih splošnih pogojev uporabe in/ali Izjave o varovanju osebnih podatkov. Zato se uporabniku svetuje, da redno prebira te dokumente, da bo tekoče obveščen o spremembah. V primeru, da pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka naprej uporabnik še vedno uporablja spletno aplikacijo EBONITETE.SI, pomeni, da v celoti soglaša in sprejema vse spremembe teh dokumentov ter se zavezuje ravnati v skladu z njimi.

Prenehanje poslovnega sodelovanja oz. prenehanje uporabe spletne aplikacije EBONITETE.SI

Ponudnik lahko kadarkoli enostransko prekine naročniško razmerje s katerimkoli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli uporabniškega imena in gesla v primeru uporabnikovega vedenja, za katerega ponudnik po lastni presoji ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja teh splošnih pogojev s strani uporabnika.
V primeru suma zlorabe uporabniškega imena in gesla ima ponudnik pravico, da omeji ali prekine dostop posameznemu uporabniškega imena in gesla do spletne aplikacije EBONITETE.SI.

Reševanje sporov

Ponudnik in uporabnik se dogovorita, da bo za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v Mariboru.

Pričnite z uspešnim poslovanjem že danes.
Naročite ebonitete.si
oz. pokličite
08 200 38 80
ISSN 2536-2712
Tehnične zahteve
|
Splošni pogoji
|
Pravna obvestila
|
Varovanje podatkov